بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

به طور طبیعی در این جا این پرسش به میان می آید: اندازه ای ازحیات مرگ رزق تناوری بدن شکل و اندازه فرایند رشد و قدرت مغزی و… که خداوند برای هر آفریده (انسان ـ نبات) در نظر گرفته و تعیین فرموده کدام است؟ کردن اطلاعات نوین در ژنها بویژه در (نوکلئیک)(D.N.A) می توان رشد … ادامه

حال به تیتر پاسخ دهیم

خودروهای بدون راننده: خودروهای بدون رانندهای که این روزها وجود دارند در بسیاری از شرایط رانندگی، از خودروهایی که توسط انسان رانده میشوند امنیت بیشتری دارند. این تکنولوژی به ماشینها اجازه میدهد به طور خودکار یاد بگیرند و مانند یک انسان هر روز به دانش و علم خود اضافه کنند، قسمت شگفتانگیز ماشین لرنینگ افزایش … ادامه

آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

می ساخت برخلاف دوره کشاورزی که طبیعت انسان را با خویش حمل می کرد. در تمدن صنعتی نیروی انسانی در قدرت عضلانی و مهارت و توان ذهنی جلوه پیدا کرد. 22. تاریخ تمدن ج238/2. در طول تاریخ تعاریف متعددی توسط صاحب نظران در مورد مفهوم تکنولوژی ارائه شدهاست. تمدن صنعتی دموکراسی یا شیوه دیگری وجود … ادامه

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

اما باید درنگ کرد که این گونه توتالیتریسم چگونه ممکن است. فناوری، فناوری بیشتر را ممکن می سازد. ییا دستگاه الکتروآنسفالوگراف که از راه ضبط الکتریسته های برخاسته از مغز رویه های نادیدنی و تلاشهای پیچیده مغز را درخور ارزیابی می سازد. مالکیت معنوی در تمام نقاط زندگی ما نفوذ کرده است از خرید لباس … ادامه

آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

برای این هدف از تعریف فنّاوری می آغازیم و این تعریف همه سویه و با پی جویی کامل و پژوهش تمام انجام نگرفته است;امّا آنچه برگزیده نویسنده است در آن وجود دارد. در جامعه کشاورزی روند تولید و مصرف در یک بستر انجام می پذیرد; یعنی تولید کننده هر نوع کالا و خدماتی که تولید … ادامه

اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

تمدن صنعتی دموکراسی یا شیوه دیگری وجود می داشت حال آن که تاریخ گواه صادقی بر بودن آنها در این زمینهاست. البته انگیزه های بسیار و گوناگونی در این دگرگونیها نقش داشتند;هر چند شماری از اندیشه وران آنها را در یکی دو عامل اقتصادی سیاسی یا دینی خلاصه می کنند. از نظر کسانی که با … ادامه

آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

خداوند است که صورت شما را هر طور بخواهد در رَحِم درست می کند و جز او خدایی نیست و او توانا و داناست. خدایی که تو را آفرید و تو را راست و هموار کرد. و این که اوست که دو جفت آفرید نر جفتِ ماده و ماده جفتِ نر. می افکندند. ولی استفاده … ادامه

اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

نظام و ساختار درونی تکنولوژی انقلاب صنعتی اول آبستن چنان رویدادها و آلاینده هایی بود. امّا گونه دوّم سخن این است: آلودگی و ویرانی محیط زیست در انقلاب صنعتی اول برخاسته از دل تکنولوژی آن است. این جریان پیامدهایی را نیز با خود به همراه آورد; از جمله: آسانی دستیابی به آب کاستن از مدیریت … ادامه

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

در اثر این ویژگی پیوند انسان با زمان دگرگونی یافت و یک پیوند و بستگی دو سویه میان آن دو شکل گرفت. چنین دگرگونی درونی تکنولوژی کم کم و در درازای زمان انجام گرفته است نه به یک باره. امّا گونه دوّم سخن این است: آلودگی و ویرانی محیط زیست در انقلاب صنعتی اول برخاسته … ادامه

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

4- حفاظت از دانش و تخصص در محصولات و سیستمهای تولیدی تعبیه شده است. گوگل حالا یک سیستم هوش مصنوعی ساخته است که سیستمهای انرژی دیتاسنترها را کنترل میکند و به این ترتیب صدها میلیون دلار در هزینههای انرژی صرفهجویی میکند. اما در شنوایی دو گوشی علاوه بر اینکه دو سیستم شنوایی وجود دارد، این … ادامه