AMD از تکنولوژی افزایش رزولوشن FSR 2.0 برای کارتهای گرافیک رونمایی کرد

برخی با درک صحیح ماهیت و اهمیت تکنولوژی مدرن، از آن بهمثابه فرصتی بینظیر برای پیشرفت خود بهرهبرداری کردهاند و برخی دیگر بهصورت اقتضایی و نسنجیده به ورود تکنولوژی دستزده و با پیامدهای فرهنگی عدیده آن دست به گریباناند. در صورتی که اگر آخرت زدایی برخاسته از ماهیت تکنولوژی بود چنین کاری عملی نمی شد.

راه های آمد و شد کم و بیش نمایان بود. استفاده از اصطلاح تکنولوژی به میزان قابل توجهی بیش از ۲۰۰ سال گذشته تغییر کرده زیرا قبل از قرن بیستم این اصطلاح در زبان انگلیسی نیز غیر معمول بود و معمولا به توصیف و یا مطالعه هنرهای سودمند اشاره داشت.

امّا در نزد ویژگان و دارندگان ذهنهای کاووش گر و عقلهای ژرف نگر این تنها رویه ای از رویه های تکنولوژی بیش نیست. بااینحال جوامع مختلف با توجه به قابلیت-های فرهنگی خود واکنشهای متفاوتی در قبال تکنولوژی داشتهاند. برای پاسخ شایسته به این سؤال ابتدا دیدگاههای مختلف درباره تکنولوژی طرح و نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها بهتفصیل مورد واکاوی قرار گرفت. تکنولوژی در زندگی و دوره های مختلف تاثیر گذاری تکنولوژی بر زندگی ، که می توان آن را به سه دسته کشاورزی، صنعتی و فرا صنعتی تقسیم کرد مطرح شده است.

البته این بستگیها و دگرگونیها آن گونه که گفته شد یک سویه نبوده; بلکه دو سویه اند و در ضمن این دگرگونیها به گونه های گونه گون مستقیم غیرمستقیم پنهان و آشکار چهره می نمایانند. ] اهمیتی ندارد که کسی مثل والنتین برایتن برگ22 گفته باشد: «فرمان شناسی ـ سایبرنتیک ـ آنقدر که یک واقعیت دانشگاهی است، یک واقعیت اجتماعی نیست.

امّا این بدان معنی نیست که دیگر مقوله ها یعنی ارزشها جهان بینی ها و باورها در پیدایی توسعه جابه جایی و ارزشهای تکنولوژی بی اثرند. نسل پنج و ششم اینترنت یعنی یک اتصال جهانی سریعتر، دقیقتر و پایدارتر، که برای متحول کردن دنیا به وجود آمده است. برای این هدف از تعریف فنّاوری می آغازیم و این تعریف همه سویه و با پی جویی کامل و پژوهش تمام انجام نگرفته است;امّا آنچه برگزیده نویسنده است در آن وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید