فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

در اثر این ویژگی پیوند انسان با زمان دگرگونی یافت و یک پیوند و بستگی دو سویه میان آن دو شکل گرفت. چنین دگرگونی درونی تکنولوژی کم کم و در درازای زمان انجام گرفته است نه به یک باره. امّا گونه دوّم سخن این است: آلودگی و ویرانی محیط زیست در انقلاب صنعتی اول برخاسته از دل تکنولوژی آن است. در این برهه از سیر پیدائی تکنولوژی بود که آب با کمک تکنولوژی فلزات به درون خانه و کارخانه راه یافت.

فهرست فعالیتهای مدیریت تکنولوژی شامل قابلیتهای نوآوری نمیشود و این به دو علت است. اصل انبوهی و انباشتگی که یکی از اصول شش گانه حاکم بر این جامعه است یاری گر ادعای ماست. اما مراد ما از بیم دهی امنیت ذهنی ورود انبوهی از دانستنیهای پردازش نشده و بی حدّ و مرز و خارج شدن این چنینی آن است که سردرگمی و بی هویّتی را در پی می آورد. برعکس در جامعه صنعتی این دشواری زاییده تکامل و زایشهای علمی تکنیکی فرهنگی و سیاسی شخصیت انسانی و نیز بسیاری اطلاعات دانشها و دانستنیها تجربه ها تواناییها روشها و انگاره هاست.

آزمون: چنانکه یاد شد دیدنها تنها گسترش علمی به بار نمی آوردند بلکه می باید دیدنها و تجربه ها در راستای آزمون صورت پذیرد تا تولید و… استعدادهای انسانی را به وجود بیاورند. اول. تکنولوژی در تمام مرحله ها و منزلگاه های خود بویژه انفورماتیک اوج شکوفایی و از قوه به فعل در آمدن گنجاییهای کاربردی و شناختی بشر است; یعنی نفس تکنولوژی مظهر از قوه به فعل رسیدن استعدادهاست. نظام و ساختار درونی تکنولوژی انقلاب صنعتی اول آبستن چنان رویدادها و آلاینده هایی بود.

آلاینده هایی که از آنها یاد شد با همدستی یکدیگر آب هوا و خاک رابه گونه یکسان می آلایند. کارخانه های بزرگ فراوری و پدید آوری و دگرسازی مواد شیمیایی و زباله های شیمیایی ای که در فرایند یاد شده به دست می آیند و در درون محیط زیست دفن می شوند ازعوامل آلوده کننده به شمار می آیند. حال سخن در این است که آیا چنین پیامدهای ناشایست تکنولوژی در پیوند با محیط زیست جایگاه و خاستگاهش ذات و نظام درونیِ تکنولوژی صنعتی است و یا این که برخاسته از سیاستهای نادرست تکنولوژی در مرحله یاد شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید