حال به تیتر پاسخ دهیم

امروزه اما ترکیبی از علوم کامپیوتری و پزشکی در حال شکلگیری است که میتواند تنوع و پیشرفتهای بزرگی در علم پزشکی ایجاد کند. ] بر این باور است که تکنولوژی عصر صنعتی مناسب توصیف کل تکنولوژی قبل از قرن هجدهم نیست ـ یعنی اینکه مصنوعات انسانی، مناسب وسایل و ابزارهایی باشد که بتواند اهداف و غایات زندگی او را به تحقق رساند و آنگاه آنها را اصلاح کند تا جایی که در خدمت اغراض او قرار گیرند. معنی تکنولوژی، مطابق این دستور ـ فرمول ـ عبارت است از به خدمت گرفتن آن، برای دستاوردهای موفقیت آمیز در آنچه انسان میخواهد یا اراده میکند. به نظر فریر چنین معنایی نابهنگام است. این معنی، به حالت و مرحله ای از رشد تکنولوژی اطلاق شده است که در مقایسه با زمان حال، امری ابتدایی بود. در عوض فریر میگوید تکنولوژی امروزه نوعی توانایی و قدرت انتزاعی آفریده است و در همین روزگار اخیر است که پرسش از آنچه انسان میخواهد با وسایل موجود انجام دهد، مطرح شده است. این اندیشه بی تردید اولاً و قبل از هر چیز، به افزایش قیاس ناپذیر فوق الذکر در تولید بالقوة نیرو ـ انرژی ـ اطلاق میشود. تحت چنین شرایطی، چنانکه فریر استدلال کرده است، روح فنی، امری مطلق میشود و دیگر در خدمت اهداف و غایات نیست. به لحاظ ذهنی تمایل به مهار کردن طبیعت و دخالت در آن و میل به پیشرفت و ترقی، چنان در دستور کار ما قرار گرفته است که به این تأکید میانجامد که اهداف نامعقولی را دنبال کنیم؛ از قبیل فرود آمدن در کرة ماه، برای حل مشکل بزرگ مسائل فنی که فقط از همین جرأت و جسارت فنی برخاسته است. در عین حال سهم فزاینده ای از آنچه در دسترس هوش فنی ماست، باید به تأثرات و تألمات غیرارادی و ناخواسته، آزردگیها و مسائل بزرگ این انسان افسارگسیخته در آینده بپردازد ـ مسائلی چون جابجایی اتومبیل و فشار ترافیک تا پرسشهای گسترده و تیره و تار تأمین خوراک برای مردم جهان، رشد غول آسایی که نتیجة دوم رشد فنی است، مسألة تأمین غدا که اثر سوم آن است ـ یا پرسشهایی از این قبیل که چگونه مصنوعات صرفاً احساسی اطلاعات را که ملت های بالغ در معرض آنند، به عنوان نتیجة جهان کاملاً خودکار انفجار اطلاعات، میتوان مهار کرد.پر واضح است همانطور که نمیتوان دقیقاً هنر را تعریف کرد، مشکل است بتوان دقیقاً گفت که تکنولوژی چیست؟

در اثر انقلاب الکترونیک از سطح بزرگ هستی گذر آغاز شده و چهره های ریز هستی برای انسان جلوه کرده است. سازمان ملل متحد، تکنولوژی را به عنوان مجموعه اطلاعات، مهارتها، روش ها و ابزار لازم برای ساختتن محصولات مورد نیاز و کاربرد آنها و یا تامین خدمات مفید و مورد نیاز پذیرفته است.

نکته آخر این که تکنولوژی در این مرحله آغازگر پیوند حیات اقتصادی جامعه ها و ملتها گردید و پدیده ای به نام (اقتصاد جهانی و بین المللی) را پایه ریزی کرد. این جاست که روند بازاریابی و بررسی آن سرعت پیدا می کند و آهسته آهسته استعمار اقتصادی واردکارزار می گردد. همچنین بین تولید و مصرف جدایی می افتد به این معنی که فراورده ها نه به اندازه و برای به کار بردن خودِ تولید کننده بلکه برای به کار بردن دیگران و عرضه در بازار انجام می پذیرد. اصل انبوه گرایی از توان مندی گنجایی تولید حکایت دارد اضافه تولید ارزش افزوده افزایش قدرت خرید و پیرو آن ثروت اندوزی را پدید می آورد.

اصل همسان سازی آگاهی مصرف کنندگان گستراند گزینش کالا را آسان ساخت و روند بازشناسی و ثابت نگهداشتن قیمتها را سرعت بخشید و از این راه کارایی را افزایش داد. آیا در این مرحله پشت به تکنولوژی شده است و میان مرحله صنعتی و فراصنعتی جدایی افتاده است؟ یادگیری تکنولوژی بر قابلیتهای چابکی در کارخانه فولاد کویر کاشان تاثیر دارد. هر جامعه ای ویژگیهایی دارد که در شناخت آن نقش آفرین است. ]در کنار این خط فکری باید به خاطر داشت که امید هنری برگسون به یک اتحاد بین دانش مکانیک و عرفان ـ آخرین فصل کتاب دو سرچشمة اخلاق و دین27ـ تحقق نیافته است.

دیدگاهتان را بنویسید