حال به تیتر پاسخ دهیم

خودروهای بدون راننده: خودروهای بدون رانندهای که این روزها وجود دارند در بسیاری از شرایط رانندگی، از خودروهایی که توسط انسان رانده میشوند امنیت بیشتری دارند. این تکنولوژی به ماشینها اجازه میدهد به طور خودکار یاد بگیرند و مانند یک انسان هر روز به دانش و علم خود اضافه کنند، قسمت شگفتانگیز ماشین لرنینگ افزایش یادگیری بدون دخالت و برنامهریزی انسان است.

مدلهایی که در زمینه چابکی وجود دارند انگشتشمار بوده و نخستین و مهمترین آنها توسط شریفی و ژانگ معرفی شده است که در واقع اساسی برای شکلگیری سایر مدل­های چابکی است. در واقع روش FSR 1.0 مشابه ویژگی افزایش کیفیت تصاویر در اپلیکیشنهای ویرایش عکس عمل میکرد و در کنار افزایش رزولوشن، کمی هم شفافیت تصویر را افزایش میداد.

مزیت FSR 2.0 نسبت به نسل قبل در این است که در نهایت امکان بازتولید تصاویری با جزئیات بیشتر را نسبت به روش افزایش رزولوشن ساده دارد. این مدل حاکی از آن است که شرکتهایی که بدون در نظر گرفتن سایر قابلیتهای عملکردی، بر بهبود چابکی تأکید میکنند، احتمالاً با شکست و ناکامی مواجه خواهند شد. برای انجام تحقیقات علمی و نظاممند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده میشود. در این تحقیق، مدل مفهومی مطابق شکل 4 با توجه به یافته­های ادبیات و نظر خواهی از خبرگان پیشنهاد شده است. اما هنوز متاسفانه در برخی از شرکت ها جا نیفتاده است.

بهره برداری به تجاریسازی درآوردن بازمی گردد اما بهره برداری یک وظیفه مدیریتی وسیعتری است وقتی سودهای مورد انتظار ممکن است از طریق پیادهسازی ، جذب و بهرهبرداری از این تکنولوژیها در داخل شرکت بهدست آورده شوند. 5- یادگیری از توسعه و بهره برداری از تکنولوژیها. این فعالیت یک بخش حیاتی از شایستگی تکنولوژیکی را شکل میدهد که شامل بازتابی از پروژههای تکنولوژی و فرآیندهایی است که در داخل و یا خارج شرکت انجام شدهاند (ستیندامار و همکاران، a2009).

دیدگاهتان را بنویسید