بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

از نظر سابقه مدیریتی 69 نفر از کارشناسان دارای سابقه مدیریتی 1 تا 5 سال هستند و 24 نفر از کارشناسان دارای سابقه مدیریتی 6 تا 10 سال و 7 نفر سابقه مدیریتی 11 تا 15 سال بود. جامعه­ی آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان کارخانه فولاد کویر کاشان در سال 1392 است. آیا تکنولوژی در مرحله صنعتی انسان را به شیء دگر و او را مسخ کرده است؟

ما هر چیز را به اندازه و به دانش و به مقدار معیّن بیافریدیم. این مهم را در سخن الوین تافلر نیز می بینیم. تکنولوژی علم و سرمایه سه سرچشمه مهم قدرت شدند. حتی تکنولوژی ای که از آن در جهت به تباهی کشاندن فرد و اجتماع و فسادانگیزی استفاده خواهد شد به مانند علم و بخشی از دانشها آموختن آن را ضروری می داند.

دگرگونی یاد شده واقعیتی است که در جامعه صنعتی رخ داده است و باید هم چنین می شد چون تکنولوژی و علم موجود و رایج در این مرحله چنان ساختاری را طلب می کند. همین ویژگی منحضر به فرد انسان، به او امکان داده است تا علیرغم توانایی جسمانی نسبتاً محدودش (انسان از بسیاری موجودات عالم، از جهات مختلف ضعیفتر است) دیگر آفریدهها را به خدمت بگیرد. در درون چنین ساختاری طبیعی است که جریان خارج شدن از هموندی خانواده آغاز می شود و شتاب می گیرد و تا آن جا پیش می رود که افرادش به طور کامل محدود می گردند.

تکنولوژی در زندگی و دوره های مختلف تاثیر گذاری تکنولوژی بر زندگی ، که می توان آن را به سه دسته کشاورزی، صنعتی و فرا صنعتی تقسیم کرد مطرح شده است. در مَثَلْ به وسیله دستگاه ها و کامپیوترهای ریز الکتریکی که در همه جا یافت می شوند می توان اطلاعات خطرناک را نسبت به متّهم وکیل متّهم روند و روّیه قضایی پدید آورد و پخش کرد. خدایی که تو را آفرید و تو را راست و هموار کرد. و این ناسازگاری را در مقوله هایی مانند: فطرت دگرگونی در آفرینش و نوع می توان دید.

دیدگاهتان را بنویسید