بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

علاوه بر این باعث تحول و دستیابی به نتایج بسیار جالبی در رابطه با انسان و سایر پدیدهها خواهد شد. چنین ساختاری روند حیات سازمانی و برنامه ریزی شده را بیش از گذشته شتاب و مشروعیت به معنای پذیرفتگی و فراگیری بخشیده و آن را کامل تر کرده است. عقلانیت ابزاری که پدر تکنولوژی در تمدن صنعتی و در همان حال عین آن است نه تنها عرصه را بر اوهام و ارواح نامرئی و دینِ ساخته و پرداخته ارباب کلیسا تنگ کرد بلکه بر جایش تکیه زد.

برخلاف تکنولوژی که در آن از دانش غیر سامان مند و غیر سیستماتیک استفاده نمی شود و مرجع استفاده کننده سازمانها نهادها و در کل همه انسانهاند . به این ترتیب و با توجه به دگرگونیهای ساختاری کارایی رهبری و حاکمیت غیرشخصی شد و بر دانش و تخصص وابستگی و اتکایی شدید پیدا کرد. پیداست که دگرگونیهای بنیادینی در موج دوم نسبت به موج اول رخ نمود که بخش گسترده آن را تکنولوژی بر دوش خود حمل می کرد.

آب در کنار نقش اصلی حیاتی اش سهم اقتصادی درخوری را نیز بر دوش کشید و از راه مالیاتهایی که بر آن گذارده شد و به بودجه دولت راه یافت در تولید ناخالص ملی (GNP) خود را نشان داد. ] نوشتة فردریک یوناس3 آمده است ما بدون موضوع بحث یا یک عامل اولیه، کاری به یک دورة تاریخی نداریم. تمدن صنعتی دموکراسی یا شیوه دیگری وجود می داشت حال آن که تاریخ گواه صادقی بر بودن آنها در این زمینهاست. و نیز آن مرجع استفاده کننده گروه ویژه از انسانها ند.

زمان آموزش طولانی سامان مند و برهه ای می شود; یعنی سیستم آموزشی سنهای پایین را پوشش داده تا برهه و زمانی ویژه ادامه پیدا می کند. دگرگونیهای یاد شده بویژه دگرگونیهای ساختار و مشروعیت قدرت از آثار قطعی و همیشگی تکنولوژی صنعتی است; یعنی در هر حوزه و فضایی که این تکنولوژی قدم بگذارد تمامی آن دگرگونیها را نیز به همراه می آورد.

به این ترتیب مهندسی ژنتیک در فرایند ایجاد دین را به چالش می طلبد. شرکتها و سازمان پس از دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت، باید کماکان به فکر توسعه کیفیت باشند و در عین حال برنامهها و راهکارهایی را برای بهبود قابلیت اطمینان تهیه و تنظیم نمایند. قدرت در یک جا جمع گردید و در ضمن به صورت سلسله مرتبه هایی پخش پذیر شد.

دیدگاهتان را بنویسید