بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

آموزش و پرورش دیگر نه در کلیسا و با روحیه غیرانتقادی انجام می گیرد که به وسیله نهادهای انسانی در درون جامعه انسانی به گوناگون گونه ها: آوایی سیمایی نوشتاری و گفتاری همراه با نقد و خطاپذیری انجام می گیرد. هوش مصنوعی باعث میشود که رباتها و ماشینها مانند انسان فکر کنند و کارهای او را تقلید کنند.

این گونه دستگاه ها زیاد است; از جمله آنها دستگاهی به نام (هاگوت) است که از راه پیوسته شدن به تلفن برای شنونده آشکار می سازد که آن سوی سخن او در گاه گفت و گو راست می گوید یا خیر؟ همچنین قلمهای الکترونیکی به بازار آمده است که کارهای همانندی دروغ سنج تلفنی را از راه سیستم عصبی انجام می دهند. کارکرد منفی تکنولوژی در حوزه حقوق به گونه گون گونه ها انجام می پذیرد.

اینها از اساسی ترین گزاره ها و پرسشهای حقوقی روزگار ماست; زیرا برگشت همه آنها به حق حیات است. از باب نمونه: دستگاه های هوشمند الکترونیکی ساخته شده که تواناند چندی و اندازه لرزشهای آواز را اندازه بگیرند و از راه سیگنالها و لرزشها به راستی و دروغی سخن گوینده پی ببرند.

ارزشهای فرامادی ای که در فرهنگ و تفکر فرا مدرنیسم زاده شده اند تمامی ارزشهای دنیوی و برای بهبود حیات مادی جسته می شوند. سوپر کامپیوترهای جیبی برای همه: 80 درصد بزرگسالان جهان تا سال 2020 یک موبایل هوشمند متصل به اینترنت خواهند داشت. موبایلهای هوشمند متصل به اینترنت امکاناتی را به افراد عادی میدهند که تا چند سال پیش تنها برای گروه خاصی از مردم در دسترس بودند.

دیدگاهتان را بنویسید