بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

در مَثَل جریان رشد یک نبات یا یک انسان (پاره ای از اعضا و بافتهای بدن… ) پیش از پیدایش ژنتیک به گونه شناخته شده مدت زمانی را در مَثَلْ سه ماه یا 14 سال را در بر می گرفت اما پس از پیدایش مهندسی ژنتیک آن زمان معیّن خیلی محدود و کوتاه می گردد. همین گونه است اندازه طبیعی یک نبات میوه انسان و… در این جا پرسش این است که حالت و جریان طبیعی کدام یک است; پیش از مهندسی ژنتیک و یا پس از آن؟ به این ترتیب از حیث تحقّق ما یک گونه انسان نخواهیم داشت بلکه گونه گون انسانها را خواهیم داشت.

] بر این باور است که تکنولوژی عصر صنعتی مناسب توصیف کل تکنولوژی قبل از قرن هجدهم نیست ـ یعنی اینکه مصنوعات انسانی، مناسب وسایل و ابزارهایی باشد که بتواند اهداف و غایات زندگی او را به تحقق رساند و آنگاه آنها را اصلاح کند تا جایی که در خدمت اغراض او قرار گیرند. معنی تکنولوژی، مطابق این دستور ـ فرمول ـ عبارت است از به خدمت گرفتن آن، برای دستاوردهای موفقیت آمیز در آنچه انسان میخواهد یا اراده میکند. به نظر فریر چنین معنایی نابهنگام است. این معنی، به حالت و مرحله ای از رشد تکنولوژی اطلاق شده است که در مقایسه با زمان حال، امری ابتدایی بود. در عوض فریر میگوید تکنولوژی امروزه نوعی توانایی و قدرت انتزاعی آفریده است و در همین روزگار اخیر است که پرسش از آنچه انسان میخواهد با وسایل موجود انجام دهد، مطرح شده است. این اندیشه بی تردید اولاً و قبل از هر چیز، به افزایش قیاس ناپذیر فوق الذکر در تولید بالقوة نیرو ـ انرژی ـ اطلاق میشود. تحت چنین شرایطی، چنانکه فریر استدلال کرده است، روح فنی، امری مطلق میشود و دیگر در خدمت اهداف و غایات نیست. به لحاظ ذهنی تمایل به مهار کردن طبیعت و دخالت در آن و میل به پیشرفت و ترقی، چنان در دستور کار ما قرار گرفته است که به این تأکید میانجامد که اهداف نامعقولی را دنبال کنیم؛ از قبیل فرود آمدن در کرة ماه، برای حل مشکل بزرگ مسائل فنی که فقط از همین جرأت و جسارت فنی برخاسته است. در عین حال سهم فزاینده ای از آنچه در دسترس هوش فنی ماست، باید به تأثرات و تألمات غیرارادی و ناخواسته، آزردگیها و مسائل بزرگ این انسان افسارگسیخته در آینده بپردازد ـ مسائلی چون جابجایی اتومبیل و فشار ترافیک تا پرسشهای گسترده و تیره و تار تأمین خوراک برای مردم جهان، رشد غول آسایی که نتیجة دوم رشد فنی است، مسألة تأمین غدا که اثر سوم آن است ـ یا پرسشهایی از این قبیل که چگونه مصنوعات صرفاً احساسی اطلاعات را که ملت های بالغ در معرض آنند، به عنوان نتیجة جهان کاملاً خودکار انفجار اطلاعات، میتوان مهار کرد.پر واضح است همانطور که نمیتوان دقیقاً هنر را تعریف کرد، مشکل است بتوان دقیقاً گفت که تکنولوژی چیست؟

این خودروها به رانندگان اجازه میدهند که در زمان حضور در خودرو به فعالیتهای دیگری مانند انجام امور اداری، آموزشی و اجتماعیشان بپردازند. در نتیجه زمان به ثمر نشستن و بلوغ آن را کوتاه کرد و به جلو انداخت. شکل رنگ و حجم آن را دگرگون ساخت و رستنیهایی را که جز در سرزمینها و جاهای گرم نمی توانستند زیست کنند و به ثمر بنشینند در جاها و سرزمینهای یخبندان زیست پذیر ساخت.

پس میتوانیم انتظار داشته باشیم که فرآیندهای خلاقانه و هنری در آینده به سمت همکاری بیشتر انسان و ربات حرکت کند. اینترنت اشیا (IoT) به سیستمی از اشیای متصل به اینترنت گفته میشود که قادر به جمع آوری و انتقال دادهها از طریق یک شبکه بی سیم و بدون دخالت انسان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید