بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

کارخانه های آلوده کننده و بزرگ را به بیرون از جغرافیای شهر نداشتند. کارخانه های بزرگ فراوری و پدید آوری و دگرسازی مواد شیمیایی و زباله های شیمیایی ای که در فرایند یاد شده به دست می آیند و در درون محیط زیست دفن می شوند ازعوامل آلوده کننده به شمار می آیند. به وجود آمدن تکنولوژیِ فلزات که راه اندازی کارخانه های بسیار بزرگ ذوب آهن فولاد آلومنیوم مس و… را در پی داشت آلاینده های ویران گری را به محیط زیست روانه ساخت. پیوند کارخانه های بزرگ تولیدی و پالایشی نهادها و سازمانهای حمل و نقل انبوهی و گردهمایی جمعیت شهرنشینی و توزیع خدمات نه تنها از نگاه کارکرد پیوند ارگانیک دارند بلکه از نظر مکانی نیز چنین اند.

آنچه تا این جا بدان پرداخته شد سازندگی تکنولوژی در پیوند با محیط زیست تجلی بخشی وجود و تواناییهای معرفتی انسان بود. اینترنت اشیا (IoT) به سیستمی از اشیای متصل به اینترنت گفته میشود که قادر به جمع آوری و انتقال دادهها از طریق یک شبکه بی سیم و بدون دخالت انسان هستند. به این ترتیب از دل تجزیه مهارت و پخش بیرون می آیند که به نوبه خود اثر بازگشتی و توسعه بخش بر تجزیه می گذارند. اصل انبوهی و انباشتگی که یکی از اصول شش گانه حاکم بر این جامعه است یاری گر ادعای ماست. یکی از مباحثی که در دنیای امروز مورد توجه زیادی قرار گرفته است، بحث مدیریت تکنولوژی است.

خودروهای بدون راننده اما دنیای قرن بیستم را دوباره شکل میدهند. آیا عمر حیات شکل تناوری رنگ و… معمولی که قبل از این دگرگونیهای ژنتیکی در انسان و نبات به چشم می خورد اندازه ای است که خداوند گزین فرموده است؟ در اثر این ویژگی پیوند انسان با زمان دگرگونی یافت و یک پیوند و بستگی دو سویه میان آن دو شکل گرفت.

آینده پژوهی صنعت مد فرضیهای را در این باره مطرح کرده است که در حال حاضر فاصله چندانی با واقعیت ندارد: در آینده نزدیک لباسها به بهبود عملکرد انسان و زندگی سالمتر، ایمنتر و کارآمدتر کمک میکنند. حال سخن در این است که آیا چنین پیامدهای ناشایست تکنولوژی در پیوند با محیط زیست جایگاه و خاستگاهش ذات و نظام درونیِ تکنولوژی صنعتی است و یا این که برخاسته از سیاستهای نادرست تکنولوژی در مرحله یاد شده است؟ از این روی تکنولوژی در مرحله صنعتی در کنار دستاوردها و گره گشاییهایش چنین جفایی را نیز بر محیط زیست و در پی آن بر انسان روا می دارد.

تکنولوژی موجود در مرحله ای از رشد و تکامل قرار دارد که هیچ گونه پاسخ مثبت به سیاست جداسازی نمی دهد. تکنولوژی از جنبه های گوناگون تعاریف متعددی دارد از نظر علمی تکنولوژی، نتیجه ی نهایی تحقیقات یا همان دانش و اطلاعات می باشد که با استفاده از این عوامل می تواند به یک محصول تجاری تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید