بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

آخرت گریزی در مرحله صنعتی به عامل ذهنی و روانی شخصیت دروغین و سرکشی باز می گردد که جامعه بشری از ناحیه توان مندیهای تکنولوژیک برای خویش نگارگری کرده بود. بدین جهت آخرت از حوزه آن بیرون می ماند. از حوزه هایی که اثرگذاری تکنولوژی در مرحله صنعتی بسیار روشن گسترده و بنیادی بود عرصه اقتصاد است. 2. با تکنولوژی و فرآورده های آن اختیار و اراده کارکردی چند برابر به دست آورده و حوزه کارکرد آن دو گستردگی و پیچیدگی ویژه یافته است. اراده انسانی تا ژرفای زمین و دریا پیش رفته بازدارنده های دستیابی به هدف کم تر و کم تر شده است.

3. تکنولوژی به مثابه شیوه تأمین حقوق: از جمله حقوق اساسی انسان در عرصه سیاست حق مشارکت حق زیر نظر داشتن حق وارد شدن در کارها برنامه ها رایزنیها و قصدها و اراده های سیاسی ـ اجتماعی است. این مسائل که از اهمیت فزایندهای برخوردار هستند، به عنوان سرعت توسعه تکنولوژی و افزایش پیچیدگی شناخته میشوند.

بهبود کیفیت، پیش شرط ضروری برای بهبود و توسعه سایر قابلیتهای رقابتی است. ابتدا نیاز به فضای آزاد برای ایجاد یک نظام زندگی واقعی و برای یک شیوة زندگی گسترده، افزایش مییابد. در نتیجه تنها یک وصف فردی نبود که در پیوند درون فامیلی و قومی ظهور کند بلکه به صورت یک جریان و مسؤولیت اجتماعی درآمد که در پیوندهای ملی و فراملی (انسانی) به کار بسته می شود.

مکانیزم این فرایند از راه برنامه نویسی که در ژنوم های انسانی و نباتی صورت می گیرد به حقیقت می پیوندد. اقتصاد از صورت تک سرچشمه ای که همان زمین یا کشاورزی باشد بیرون آمد و بر سرچشمه های چند گانه ای مانند:زمین(کشاورزی) صنعت و تجارت صنعت بنیاد تکیه می زد. بهداری کانونها و مرکزهای پرستاری و نگهداری از ناتندرستان معلولها کودکان سالمندان زنان بی سرپرست و معتادان (منظور کنترل و جلوگیری از اعتیاد است) نمادهایی از این مهم به شمار می روند. اما این تکنولوژی جدید تنها به معنای راحتی بیشتر برای تماشای فیلم یا استفاده روزمره از شبکههای مجازی نیست.

1- فنآوریهای شناسایی شده که برای کسب و کار مورد اهمیت هستند. و باری غائیت تکنولوژی در این است که هر گونه تلاش و کار تکنولوژیکی برای سامان یابی امور دنیوی انجام می گیرد. در جامعه کشاورزی یا شکارگری اگر به کار بستن اختیار و برگزیدن دشواری نداشت به سبب کمال ناپذیری شخصیت و محدود بودن دانستنیها دانشها و شیوه ها بود.

دیدگاهتان را بنویسید