بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

اما باید درنگ کرد که این گونه توتالیتریسم چگونه ممکن است. فناوری، فناوری بیشتر را ممکن می سازد. ییا دستگاه الکتروآنسفالوگراف که از راه ضبط الکتریسته های برخاسته از مغز رویه های نادیدنی و تلاشهای پیچیده مغز را درخور ارزیابی می سازد. مالکیت معنوی در تمام نقاط زندگی ما نفوذ کرده است از خرید لباس و خوردنی های مختلف گرفته تا سرگرمی مورد علاقه ی ما.

از این روی اندیشه و نظر یکسان داشتن و بر یک رأی بودنِ همگان در حوزه سیاست سخت دشوار و غیر عملی می نماید. اندیشه وران صاحب نظران و پژوهشگران دانشهای اجتماعی سیاسی و فیلسوفان بر این باورند که نظام سیاسی جامعه های فراصنعتی نظامی دموکراتیک است. در جامعه های فراصنعتی کسان خانواده ها و سازمانها از سرّی و شخصی ترین مسائل برنامه ها و رازهای یکدیگر می توانند آگاهی هایی به دست آورند. امکان دیگر این است که جامعه در فرایند حرکت خود به رفاه و ثروت دست یابد ولی از نظر سیاسی به صورت توتالیتر اداره شود. به عبارت دیگر سمعکهای هوشمند وایرلس این توانایی را دارند، که شنوایی دو گوشی را به جای شنوایی دو طرفه برای فرد فراهم کنند.

سمعکهای هوشمند برای فرد شنوایی دو طرفه فراهم میکنند، اما سمعکهای هوشمند وایرلس برای فرد شنوایی دو گوشی فراهم میکنند. ملاک و معیار در تمام عرصه ها کارآمدی آزمون پذیری و توفیق در آزمون بود و چنین ریخت و ساختاری ناگزیر زمینه پدیداری و پخش دیدگاه ها و اندیشه های گوناگون را فراهم آورد. چنین ساختاری روند حیات سازمانی و برنامه ریزی شده را بیش از گذشته شتاب و مشروعیت به معنای پذیرفتگی و فراگیری بخشیده و آن را کامل تر کرده است. 4. تکنولوژی و روش حکومت: با توجه به سه نکته گذشته روش حکومت یک روش سازمانی با برنامه ریزی فشرده خواهد بود که لازمه و یا پیامد چنین شیوه ای پخش قدرت در جامعه است.

گوناگونی اطلاعات و ارتباطات و همچنین پخش فراگیر آن دو آغاز آموزش از سالهای پایین انجامی برای آن در نظر نگرفتن در جامعه های فراصنعتی از شاهدهای تجربی گوناگونی و بسیاریند. البته انگاره ما جامعه انفورماتیک است که شبکه های پخش دانایی و سامانه اطلاعاتی فراگیر دارد. آدام شاف در کتاب (جهان به کجا می رود) بر این باور است که جامعه های فراصنعتی به همان اندازه که آمادگی برای پذیرش دموکراسی دارند به نظام توتالیتر نیز خوش آمد خواهند گفت.

دیدگاهتان را بنویسید