بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

و از حیث بیرونی به ابزاری چون: بیل کلنگ تبر تیر چاقو و… خلاصه می شد که محدوده کاربرد آنها رویه های بیرونی طبیعت با کارایی و توان تجزیه در همان رویه ها بود. تکنولوژی در دوره کشاورزی هم از جهت هویت درونی و هم از حیث کارکردی و هویت بیرونی بسیار ساده و محدود بود. آبراه های بسیار از سرچشمه های بزرگ و طبیعی آب مثل دریاها رودها و…جهت آبیاری زمینها کشیده شد.

از جنبه درونی دانشهای عملی ای که آن را سامان می دادند و در شکل گیری آن نقش داشتند بسیار ابتدایی ناتمام کلی و ناچیز بودند. منبع انرژی اثر مستقیم بر مواد غذایی گذارده و دگرگونیهایی در آن پدید آوردند که بهتر شدن طعم و آسانی هضم از آن جمله بود. هنوز اندیشه چیرگی بر طبیعت پدید نیامده بود و چشمداشت بشر به طبیعت و محیط بود تا او برایش چه می سازد؟

و چه زمانی به او تسلیم می کند؟ چه وقت می سازد؟ اما واقعیت آن است که تکنولوژی در تمامی مرحله ها ویژگیهای یاد شده را با خود حمل می کند و چنان نیز خواهد بود. آزمون: چنانکه یاد شد دیدنها تنها گسترش علمی به بار نمی آوردند بلکه می باید دیدنها و تجربه ها در راستای آزمون صورت پذیرد تا تولید و… استعدادهای انسانی را به وجود بیاورند.

ییکی از آثار ارزش مند فنّاوری در عرصه انرژی گسترش شبکه کشاورزی بود. این سرچشمه جدید انرژی نقشی درخور در گسترش کشاورزی ازخود بر جای گذارد. کوچک شدن صورت آثارش را بر قلمرو کاری و وظیفه های خانواده نیز می گذارد. تکنولوژی در جامعه کشاورزی در فرایند آلوده شدن محیط زیست شرکت نکرد یعنی در آن روزگار فراورده های تکنولوژیکی آلاینده نبودند.

دیدگاهتان را بنویسید