این تکنولوژی ها آینده را میسازند

مراد از (شیء وارگی) و (مسخ) شدن چیست؟ شیء وارگی و مسخ شدن انسان به وسیله تکنولوژی از واقعیت تا سراب. زمان ـ فضا رویدادها و بیماریها را تا اندازه ای مهار کرد و هزاران دستاورد دیگری که جای ذکرش نیست. شماری این حکم را تا مرحله فراصنعتی نیز کشانده و گفته اند: انسان در جامعه فراصنعتی مسخ خواهد شد.

در جامعه کشاورزی خانواده پایه اصلی اقتصاد جامعه و یک واحد تولیدی شمرده می شد. تکنولوژی بیگ دیتا یک وضعیت خاص است؛ وضعیتی که یک حجم باورنکردنی و متنوع از دادهها (با ساختار و بدون ساختار) با سرعت زیاد در حال رشد هستند. محمدی، ا.، 1399. تکنولوژی اطلاعات در مدیریت آموزشی.

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، مشاهده میشود که ابعاد فعالیت های مدیریت تکنولوژی؛ اکتساب، بهره­برداری، شناسایی، محافظت، یادگیری و انتخاب بر قابلیتهای چابکی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد. به مدیریت به سامانی آراستگی و قانون مداری دست یازید.ساختارهای کارآمدی برای سازماندهی اجتماعی پدید آورد.

امّا این که دگردیسیهای پدید آمده روی به کدام سوی خواهند داشت به گونه یقین روشن نیست. و نیز فرق است میان دشواری برخاسته از ناتمامی و سستی شخصیت با دشواری و حیرتی که از تکامل شخصیت پدید می آید. 2. با تکنولوژی و فرآورده های آن اختیار و اراده کارکردی چند برابر به دست آورده و حوزه کارکرد آن دو گستردگی و پیچیدگی ویژه یافته است. تکنولوژی جدید بلاکچین یک روش فوقالعاده برای ذخیره ایمن، احراز هویت و محافظت از دادهها است و یک تحول دیجیتال فوقالعاده را در معاملات ایجاد کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید