این تکنولوژی ها آینده را میسازند

تکنولوژی و روش تکنولوژی گذشته از آن که روشهای خوبی را برای پدیدآوری و گسترش استعدادهای انسانی تولید می کند حضور کارآمد و پررنگی در سایر روشهای تولید و گسترش گنجاییهای معرفتی و عملی دارد. حتی کسانی که در خانواده کشاورزی وابسته و هموند کارآمد و پرتلاش بودند در این مرحله( خانواده صنعتی) نه تنها غیرکارا گردیدند بلکه از این گروه بیرون ماندند.

1. تکنولوژی پیوند و بستگی انسان و طبیعت را دگرگون کرد به گونه ای که در این معادل ه انسان آرام تسلیم و ساکت به انسان پرتلاش رها و گویا دگر شد. او خود را شکست خورده طبیعت نمی دید بلکه طبیعت را در دست خویش می یافت. به طور طبیعی این جایگاه به خدمت گرفتن دیگر مردمان و دست اندازی به دیگر قلمروها را در ذهن و رفتارش پدید آورد و زنده نمود که همگی در چالش با ارزشهای اخلاقی و دینی بودند.

در درون چنین ساختاری طبیعی است که جریان خارج شدن از هموندی خانواده آغاز می شود و شتاب می گیرد و تا آن جا پیش می رود که افرادش به طور کامل محدود می گردند. کوچک شدن صورت آثارش را بر قلمرو کاری و وظیفه های خانواده نیز می گذارد.

با انتقال تولید اقتصادی از مزرعه به کارخانه افراد خانواده دیگر به صورت یک واحد با یکدیگر کار نکردند. و از آن روی که میان صورت و وظیفه پیوند منطقی و وجودی برقرار است آفت و یا سلامت صورت در نقشها و وظیفه ها نیز جریان می یابد. ارزیابی و موشکافی کارکرد قانون حکومت نهادهای دولتی و غیر دولتی آیینها و آداب بینش نگرش و منش اجتماعی و… در یک جامعه دینی بدون شناخت همه جانبه از جایگاه و کارکرد دین که نشانه و ویژگی اصلی چنین جامعه هایی است ناتمام ناکارآمد غیرواقعی و غیر منطقی خواهد بود چنانکه ارزیابی بخشهای گوناگون حیات انسانی در جامعه صنعتی بدون شناخت تکنولوژی و صنعت بی اساس و ناپسندیده است. حال که پاره ای از جامعه ها مرحله صنعتی را آغاز کرده وگامهایی در این مسیر برداشته اند با کدام نشانه و ویژگی آن را می توان شناخت؟

دیدگاهتان را بنویسید