این تکنولوژی ها آینده را میسازند

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، مشاهده میشود که ابعاد فعالیت های مدیریت تکنولوژی؛ اکتساب، بهره­برداری، شناسایی، محافظت، یادگیری و انتخاب بر قابلیتهای چابکی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد. از آنجایی که رباتهای امروزی خیلی باهوشتر از گذشته هستند و توانایی یادگیری دارند، میتوانند بدون دخالت انسان به محیط خود پاسخ دهند و وظایف موردنیاز را انجام دهند.

موبایلهای هوشمند امروزی به مثابه سوپر کامپیوترها هستند. برخلاف تصور اولیه و رایج از تکنولوژی به مثابه ابزار، تکنولوژی می تواند ابزار صرف نباشد، همانگونه که برخی، تکنولوژی را در عرصه-هایی مختلف همچون تفکر، فرآیند انجام، سرانجام اثر و نتیجه، گسترش داده اند. احتمالا با گسترش اینترنت ماهواره ای شرکت Space X، کل دنیا میتوانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار بحرانی کمتر و یا با آن مساوی باشد، فرضیه پژوهشی رد و در صورت بزرگتر بودن از مقدار بحرانی، فرضیه بیان شده تایید میشود.

خانه شما و تمام وسایل آن در آیندهای نه چندان دور هوشمند میشوند. با این اوصاف انتظار میرود در آیندهای نه چندان دور خودروهای پرنده مقرون بهصرفهتر از هواپیماها هم باشند. مزیت FSR 2.0 نسبت به نسل قبل در این است که در نهایت امکان بازتولید تصاویری با جزئیات بیشتر را نسبت به روش افزایش رزولوشن ساده دارد. به منظور اعتبار سنجی ارزش محتوایی هر یک از شاخص ها در اندازهگیری مفاهیم مطرح شده، در این بخش، با روش مدل معادلات ساختاری، اعتبار مدل طراحی شده مورد آنالیز قرار می گیرد.

خودروهای هوشمند با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند تا از تصادفات و شدت ترافیکهای خیابانی و جادهای بکاهند. امروزه اما امید به زندگی در میان افراد به بیش از 70 سال رسیده است، کمتر از 10 درصد مردم جهان در فقر شدید زندگی میکنند و بیش از 80 درصد جمعیت دنیا باسواد هستند.

در سال 1820 امید به زندگی هر شخص کمتر از 35 سال بود، 94 درصد از جمعیت جهان در فقر شدید زندگی میکردند و کمتر از 20 درصد مردم دنیا سواد داشتند. موبایلهای هوشمند متصل به اینترنت امکاناتی را به افراد عادی میدهند که تا چند سال پیش تنها برای گروه خاصی از مردم در دسترس بودند. سوپر کامپیوترهای جیبی برای همه: 80 درصد بزرگسالان جهان تا سال 2020 یک موبایل هوشمند متصل به اینترنت خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید