اخبار تکنولوژی – جدیدترین مقالات و اخبار دنیای علم و فناوری

تکنولوژی الکترونیک سبب شد که بخش مهم فرآوری کالای مادی به وسیله ابزار و دستگاه های الکتریکی و هدایت شونده انجام بپذیرد. در درون چنین ساختاری طبیعی است که جریان خارج شدن از هموندی خانواده آغاز می شود و شتاب می گیرد و تا آن جا پیش می رود که افرادش به طور کامل محدود می گردند. با انتقال تولید اقتصادی از مزرعه به کارخانه افراد خانواده دیگر به صورت یک واحد با یکدیگر کار نکردند. نه تنها امتیاز قراردادی انگاشته نمی شود بلکه یک حق طبیعی و انسانی به شمار می آید. بهره برداری به تجاریسازی درآوردن بازمی گردد اما بهره برداری یک وظیفه مدیریتی وسیعتری است وقتی سودهای مورد انتظار ممکن است از طریق پیادهسازی ، جذب و بهرهبرداری از این تکنولوژیها در داخل شرکت بهدست آورده شوند.

بلکه به اندازه ای که در راستای سود رسانی و بهره دهی به مردم و رفاه و آسایش آنان درخور استفاده بود در جهت زیان رساندن به آنان نیز کاربرد داشت. به طور طبیعی جا و مکانی که چنین گیاهانی را در خود پرورش می دهد و یا گیاهی که در آن پرورده می شود به اندازه زیاد جا و محل پالوده شده خواهد بود. و از جانبی هم معیار پذیرش اجتماعی نه خانواده بلکه نهادهای اجتماعی قرار می گیرند که همه ساختارهای یاد شده دستاورد تکنولوژی همان مرحله اند. در جامعه کشاورزی همان طوری که در بخش نخست این نوشتار یاد شد امر آموزشی از جهت سخت افزار نرم افزار و منابع نه از غنای لازم بهره مند بود و نه تنوع پذیر بود.

آموزش بیش تر شفاهی و بسیار کم نوشتاری بود و بیش تر دو بخش ـ خانواده و کانونهای مذهبی ـ به آن می پرداختند. رونق تولید خودروهای الکتریکی مانند محصولات شرکت تسلا و کاهش قیمت نهایی آنها با تولید انبوه، اقدام بزرگی در این جهت خواهد بود. کارکرد منفی تکنولوژی در حوزه حقوق به گونه گون گونه ها انجام می پذیرد. از آنجایی که رباتهای امروزی خیلی باهوشتر از گذشته هستند و توانایی یادگیری دارند، میتوانند بدون دخالت انسان به محیط خود پاسخ دهند و وظایف موردنیاز را انجام دهند. مکانیزم این فرایند از راه برنامه نویسی که در ژنوم های انسانی و نباتی صورت می گیرد به حقیقت می پیوندد.

ویژگیهای یاد شده در امر آموزش تنها در درون نهادها و سازمانها عملی می شوند. آموزش نه به عنوان تلاش جنبی مصرفی بلکه به عنوان تلاش و تکاپوی اصلی برون ذهنی و تولیدی در حیات انسانی استوار می شود.همچنین نه تنها کار و وظیفه ای شخصی بلکه وظیفه ای اجتماعی به شمار می آید. شخصی و سازمان اجتماعی انتقال پیدا می کند.

سازمان سلامت جهانی تخمین زده است که هر سال 25/ 1 میلیون نفر از جراحات ناشی از تصادفات رانندگی میمیرند. بر سر این موضوع که سه فاکتور مهم استراتژیکی در سازمانهای مدرن وجود دارد که سبب خلق مزیت رقابتی میشود، بحثهایی مطرح است. در کنار آموزش شفاهی آموزش نوشتاری صوتی و تصویری بازار گرمی پیدا می کنند که این امر ذخیره حفظ دقت و توان پژوهشی را چند برابر می کند و نیز روند آموزش همراه با آزمایش را شتاب می بخشد. برخلاف خانواده کشاورزی که خویشان زن و شوهر نیز از سازه های خانواده به شمار می آمدند.

دیدگاهتان را بنویسید