اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

تمدن صنعتی دموکراسی یا شیوه دیگری وجود می داشت حال آن که تاریخ گواه صادقی بر بودن آنها در این زمینهاست. البته انگیزه های بسیار و گوناگونی در این دگرگونیها نقش داشتند;هر چند شماری از اندیشه وران آنها را در یکی دو عامل اقتصادی سیاسی یا دینی خلاصه می کنند.

از نظر کسانی که با تکنولوژی کار می کنند پدیده ای است که زندگی را بسیار جالب تر و جذاب تر و سالم تر کرده است. تکنولوژی که امروز در قالب های گوناگون مانند تلفن همراه، اینترنت، تبلت و غیره وابستگی ایجاد و زندگی را متحول کرده است. شیوه تولید بافت جمعیتی ساختار قدرت نظام اعتقادی نگرش دینی شیوه زندگی سامان اجتماعی انرژی محیط زیست و… به طور کامل دگرگون گردید و نظام اطلاعات و ارتباطات با شکل جدیدش به میدان آمد. این تکنولوژی جزیی از یک طرف وابسته به علوم طبیعی است و از طرف دیگر وابسته به تولید صنعتی ماشین، و این وابستگی در یک نسبت متقابل و پیچیدة تأثیر و تأثر شکل گرفته است.

مدیریت تکنولوژی در دهه 1980 شکل گرفت. برای این که با تکنولوژی FSR 2.0 آشنا شوید ابتدا باید توضیح دهیم که نسخه اول یعنی FSR 1.0 چه کاری انجام میداد. برای آشنا شدن با دنیایی که در آینده بیشتر در مورد آن میشنوید، مقاله متاورس و دنیای آینده نزدیک را بخوانید. آزمون همبستگی پیرسون به عنوان آزمونی پارامتریک برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده میشود.

باید در دگرگونی یاد شده در قالب انگیزه ها جای بگیرد تا عوامل; یعنی انگیزه های نخستین این دگرگونیها را به وجود آورند. امّا آنچه به عنوان انگیزه دگرگونیها و به طور مستقیم در دگرگونیهای تمدنی دخالت داشت عامل تکنولوژیکی بود. 1. عامل اقتصادی یعنی تبدیل فئودالیته به بورژوازی. به این ترتیب و با توجه به دگرگونیهای ساختاری کارایی رهبری و حاکمیت غیرشخصی شد و بر دانش و تخصص وابستگی و اتکایی شدید پیدا کرد. دگرگونیهای یاد شده بویژه دگرگونیهای ساختار و مشروعیت قدرت از آثار قطعی و همیشگی تکنولوژی صنعتی است; یعنی در هر حوزه و فضایی که این تکنولوژی قدم بگذارد تمامی آن دگرگونیها را نیز به همراه می آورد.

پسین در غرب رخ داده است امّا آنچه در بخش پایانی نوشتار حاضر مهم می نماید فهم و پاسخ به این پرسش است که اسلام با تکنولوژی صنعتی و فراصنعتی و پیامدهای آن چگونه داد وستد و پیوند و بستگی خواهد داشت؟ سیاست به گونه ای از تکنولوژی در یک عرصه ویژه دگر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید