اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

نظام و ساختار درونی تکنولوژی انقلاب صنعتی اول آبستن چنان رویدادها و آلاینده هایی بود. امّا گونه دوّم سخن این است: آلودگی و ویرانی محیط زیست در انقلاب صنعتی اول برخاسته از دل تکنولوژی آن است. این جریان پیامدهایی را نیز با خود به همراه آورد; از جمله: آسانی دستیابی به آب کاستن از مدیریت و چیرگی فردی در قسمت پخش و استفاده از سرچشمه های آن و افزایش مدیریت و چیرگی سیستمی آب.

در این برهه از سیر پیدائی تکنولوژی بود که آب با کمک تکنولوژی فلزات به درون خانه و کارخانه راه یافت. به نظر می رسد بخش گسترده ای از دگرگونی در این واحد اجتماعی برایند تکامل تکنولوژی در جامعه صنعتی است. دگرگونی نوع: از جُستارهایی که در بخش پایانی فطرت آمد این نتیجه به دست می آید که آنچه در انسان ذاتی و عرضی است (ساختار وجودی) در خوری جایگزینی و دگردیسی را دارند که مهندسی ژنتیک آن را نمایانده است. آنچه تا این جا بدان پرداخته شد سازندگی تکنولوژی در پیوند با محیط زیست تجلی بخشی وجود و تواناییهای معرفتی انسان بود.

1. تکنولوژی پیوند و بستگی انسان و طبیعت را دگرگون کرد به گونه ای که در این معادل ه انسان آرام تسلیم و ساکت به انسان پرتلاش رها و گویا دگر شد. آلاینده هایی که از آنها یاد شد با همدستی یکدیگر آب هوا و خاک رابه گونه یکسان می آلایند. آب در کنار نقش اصلی حیاتی اش سهم اقتصادی درخوری را نیز بر دوش کشید و از راه مالیاتهایی که بر آن گذارده شد و به بودجه دولت راه یافت در تولید ناخالص ملی (GNP) خود را نشان داد.

این داستان در همین جا پایان می یافت و قصه دومی را که ناچار از بیانش هستیم در پی نمی داشت. او خود را شکست خورده طبیعت نمی دید بلکه طبیعت را در دست خویش می یافت. 1. مراد تجربه های به دست آمده از محیط زیست خانواده و… است. پیوند کارخانه های بزرگ تولیدی و پالایشی نهادها و سازمانهای حمل و نقل انبوهی و گردهمایی جمعیت شهرنشینی و توزیع خدمات نه تنها از نگاه کارکرد پیوند ارگانیک دارند بلکه از نظر مکانی نیز چنین اند.

امّا دو مورد اول (آلودگی محیط زیست ـ تنزّل کیفیت زندگی) همانقدر که نتیجه کوتاهیهای عمومی بشر است محصول ناتوانی ما در بسط و توسعه نظام تکنولوژی متناسب تر با تجویزهای ارگانیک بیکن نیز هست. تکنولوژی از جنبه های گوناگون تعاریف متعددی دارد از نظر علمی تکنولوژی، نتیجه ی نهایی تحقیقات یا همان دانش و اطلاعات می باشد که با استفاده از این عوامل می تواند به یک محصول تجاری تبدیل شود. هوش مصنوعی: هوش مصنوعی به دنبال الگوریتمهای جدید و استفاده گسترده در جمعآوری اطلاعات و پردازش کامپیوتری، پیشرفت سریعی در یک دهه گذشته داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید