اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

مهندسی ژنتیک توانست به لایه های پنهان و حریمی که از چشم نامحرمان دور نگه داشته شده بود و در ضمن بنیاد یک ارگانیسم و موجود زنده را می ساخت وارد شود. 37. آشنایی با مهندسی ژنتیک جی سی مورل ال ام رابرت ترجمه سید عباس شجاع الساداتی مصطفی مطلبی161/. 5. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی رونالد اینگهارت ترجمه مریم وتر204/ روزنه.

50. انقلاب الکترونیک رس هندل ترجمه فرخ شادان228/ شرکت سهامی کتابهای جیبی. کاربردهای گسترده هوش مصنوعی افراد را از کارهای تکراری ذهنی رها میکند، درست مانند انقلاب صنعتی که افراد را از انجام کارهای تکراری فیزیکی رها کرد. یعنی تکنولوژی از نظر فیزیکی روی به سوی کوچکی می گذارد ولی توانایی توانایی ترکیب کنندگی و قلمرو زیر پوشش آن به گونه شگفت انگیزی رو به گسترش است.

نتیجه لیست فعالیتها حالتی بخصوص از ترکیب دو مطالعه اصلی ، یعنی گرگوری (1995) و راش و همکاران33 (2007) بوده است. و چون تکنولوژی زمینه همکاری و انبازی و به کار بستن نظر مستقیم مردم را هموار کرد و عهده داران کارها را بیش از پیش در دید حسابرسی همیشگی قرار می دهد در نتیجه حکومتها عمر درازی نخواهند داشت.

البته داخل شدن در کارها نه از راه قهر و درشت گویی و درشت رفتاری بلکه به وسیله قانون و همکاری و انبازی مردم انجام می گیرد. دولت به عنوان قوی ترین نهاد که جلوه قدرت سیاسی در جامعه است با اهمیت بیش تر به حیات خود ادامه می دهد و حوزه داخل شدن در کارها و زیر نظر گیری اجرای آنها بیش از گذشته خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید