اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

هیچ چیز به کمک این سه تکنولوژی جدید در جهان شما غیر ممکن نیست. اثرگذاری تکنولوژی بر شؤون انسان در سه دوره از تمدن بشر: (کشاورزی صنعتی و فراصنعتی). فراصنعتی مرحله تکامل یافته تراز مرحله صنعتی است و چهره روشنی از تکامل خود را در تکنولوژی نشان می دهد. نوشتاری را که فرا روی دارید بازتاب اثرگذاری فنّاوری بر حیات فرهنگی اعتقادی سیاسی دینی و اقتصادی را نشان می دهد که خود به طور طبیعی اثر گذاری فنّاوری را در پیوند و بستگی یک سویه ترسیم می کند. برخی با درک صحیح ماهیت و اهمیت تکنولوژی مدرن، از آن بهمثابه فرصتی بینظیر برای پیشرفت خود بهرهبرداری کردهاند و برخی دیگر بهصورت اقتضایی و نسنجیده به ورود تکنولوژی دستزده و با پیامدهای فرهنگی عدیده آن دست به گریباناند.

بااینحال جوامع مختلف با توجه به قابلیت-های فرهنگی خود واکنشهای متفاوتی در قبال تکنولوژی داشتهاند. اینترنت اشیا به دستگاهها اجازه میدهد که به هم متصل شده و با همکاری هم زندگی را آسانتر کنند. تکنولوژی که امروز در قالب های گوناگون مانند تلفن همراه، اینترنت، تبلت و غیره وابستگی ایجاد و زندگی را متحول کرده است.

جامعه شناسی اقتصاد ادبیات و تجربه ها و آزمونهای زندگی نیز سهم دارند. از همین جاست که هر دگرگونی با گرفتگی و گشادگی توسعه و رشدی که در فنّاوری اتفاق افتد به دیگر شؤون و معارف دیگر انسانی نیز سریان می یابد; یعنی اینها نیز دچار دگرگونی و دگردیسی می گردند. البته این بستگیها و دگرگونیها آن گونه که گفته شد یک سویه نبوده; بلکه دو سویه اند و در ضمن این دگرگونیها به گونه های گونه گون مستقیم غیرمستقیم پنهان و آشکار چهره می نمایانند. سرعت بالای انتقال اطلاعات در زمان واقعی، حرکت اتومبیل های خودران را راحتتر میکند و هر چیزی که با اینترنت کار میکند، فوقالعاده سریعتر و پیشرفتهتر خواهد شد!

دستگاهها بهطور پیوسته در حال جمعآوری و انتقال داده هستند و اینترنت اشیا در آینده به طرز چشمگیری رشد میکند. می گردید و ادامه می یافت سیاست و ریاست از جانب زمین داران اشراف روحانیان و تفکر متافیزیکی به کار گرفته می شد. تمدن صنعتی دموکراسی یا شیوه دیگری وجود می داشت حال آن که تاریخ گواه صادقی بر بودن آنها در این زمینهاست.

در حقیقت دو امکان و دو مسیر برای تحوّل کشورهای فوق صنعتی سرمایه داری وجود دارد. برای این هدف از تعریف فنّاوری می آغازیم و این تعریف همه سویه و با پی جویی کامل و پژوهش تمام انجام نگرفته است;امّا آنچه برگزیده نویسنده است در آن وجود دارد. شمای جامعه کشاورزی را در چند امری که می آید می توان رسم کرد. ] اهمیتی ندارد که کسی مثل والنتین برایتن برگ22 گفته باشد: «فرمان شناسی ـ سایبرنتیک ـ آنقدر که یک واقعیت دانشگاهی است، یک واقعیت اجتماعی نیست. در مثل در فنّاوری ارتباطات برای تولید الیاف کابل و ایجاد فرکانس بالا جهت کانالیزه شدن امواج… همیاری و همکاری شیمی فیزیک الکترونیک هندسه و ریاضیات لازم و ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید