اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

در غیر این تنها کشورهای دارنده آن دو همسانی و همشکلی فرهنگی خواهند داشت نه دیگران و منشأ ستمی که بر جامعه بشری می رود و خواهد رفت نابرابری و نایکسان یاد شده است. این کشورها در حال حاضر دو راه را برای رهایی از این چگونگی و حالت دنبال می کنند: یکی بردن این زباله ها به جای دیگر که آن جاها بیش تر کشورهای آسیایی اند.

اما این تکنولوژی جدید تنها به معنای راحتی بیشتر برای تماشای فیلم یا استفاده روزمره از شبکههای مجازی نیست. و چنین نگرشی با نظمی از پیش روشن شده و دگرگون ناپذیر در بینش دینی همساز و همخوان نیست. بنابراین توجه و حرکت جامعه های پیشرفته صنعتی به سوی ارزشهای فرامادی و معنوی برابر حرکت به سوی ارزشهای معنوی و آخرتی که در فرهنگ دینی بویژه ادیان توحیدی آمده اند نیست.

این موضوع موجب میشد قابلیت DLSS انویدیا که بر هوش مصنوعی متکی بود، عملکرد به مراتب بهتری داشته باشد. بر آموزه ساختار وجودی نیز همین قصه می رود چون با مهندسی ژنتیک ساختارهای وجودی گوناگون ممکن گردیده که در پاره ای از آنها کمال مطلق جستن از بین رفته است. زباله های هسته ای و سایر مواد آلوده کننده از آلاینده های خطرساز برای محیط زیست و سلامت انسان هستند که با حجم فراوانی در اروپا و بویژه آمریکا وجود دارند.

در اثر انقلاب الکترونیک از سطح بزرگ هستی گذر آغاز شده و چهره های ریز هستی برای انسان جلوه کرده است. و نیز واقعیتها را به طور عینی تر و ملموس تر از زاویه های گوناگون آن در زوایه های خیلی ریز و بزرگ به تصویر می آورد و امکان دستیابی همیشگی به آن را فراهم می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید