اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

در دین اسلام نه تنها آفریدن چیزی بلکه مذکر و مؤنث بودن آن هم بسته به اراده خداوند است. در نتیجه تنها یک وصف فردی نبود که در پیوند درون فامیلی و قومی ظهور کند بلکه به صورت یک جریان و مسؤولیت اجتماعی درآمد که در پیوندهای ملی و فراملی (انسانی) به کار بسته می شود.

اندیشه وران صاحب نظران و پژوهشگران دانشهای اجتماعی سیاسی و فیلسوفان بر این باورند که نظام سیاسی جامعه های فراصنعتی نظامی دموکراتیک است. برعکس در جامعه صنعتی این دشواری زاییده تکامل و زایشهای علمی تکنیکی فرهنگی و سیاسی شخصیت انسانی و نیز بسیاری اطلاعات دانشها و دانستنیها تجربه ها تواناییها روشها و انگاره هاست.

17. تکنولوژی سیر تحول مراحل عمده و تأثیر آن بر تغییر اندیشه ها کاردول ترجمه عبدالحسین آذرنگ68/ نشر دریا. در جامعه کشاورزی یا شکارگری اگر به کار بستن اختیار و برگزیدن دشواری نداشت به سبب کمال ناپذیری شخصیت و محدود بودن دانستنیها دانشها و شیوه ها بود. در حالی که به شرط بهره مندی از امکانات تکنولوژیک مناسب ، حتی منابع طبیعی محدود نیز مانع رشد و ترقی نخواهد بود .

انتقال تکنولوژی ، به دست آوردن و به کار گیری دانش فنی توسط کشوری غیر از کشور خاستگاه آن است . در نتیجه تکنولوژی نسبت به امور آخرتی ساکت است. و باری غائیت تکنولوژی در این است که هر گونه تلاش و کار تکنولوژیکی برای سامان یابی امور دنیوی انجام می گیرد. این امور که جز در سایه عقلانیت بشری دست یافتنی نبودند بیانی از تکامل انسانیت است نه حاکی از مسخ و شیء وارگی اش. مراد از (شیء وارگی) و (مسخ) شدن چیست؟ و نیز فرق است میان دشواری برخاسته از ناتمامی و سستی شخصیت با دشواری و حیرتی که از تکامل شخصیت پدید می آید.

دیدگاهتان را بنویسید