اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

پیشرفت تکنولوژی تا جایی ادامه پیدا میکند که بشر با ادغام ژنها و ترکیب انسانها بتواند موجودات جدیدی خلق کند. اراده انسانی تا ژرفای زمین و دریا پیش رفته بازدارنده های دستیابی به هدف کم تر و کم تر شده است. تکنولوژی در زندگی و دوره های مختلف تاثیر گذاری تکنولوژی بر زندگی ، که می توان آن را به سه دسته کشاورزی، صنعتی و فرا صنعتی تقسیم کرد مطرح شده است. آخرت گریزی در مرحله صنعتی به عامل ذهنی و روانی شخصیت دروغین و سرکشی باز می گردد که جامعه بشری از ناحیه توان مندیهای تکنولوژیک برای خویش نگارگری کرده بود.

کسبوکارهای زیادی هستند که به فضای مجازی ورود کرده و از این طریق رشد خوبی داشتهاند. بهره برداری به تجاریسازی درآوردن بازمی گردد اما بهره برداری یک وظیفه مدیریتی وسیعتری است وقتی سودهای مورد انتظار ممکن است از طریق پیادهسازی ، جذب و بهرهبرداری از این تکنولوژیها در داخل شرکت بهدست آورده شوند.

5- یادگیری از توسعه و بهره برداری از تکنولوژیها. دو. مسخ شدن انسان یعنی از معنویت گسستن و دور شدن. این امور که جز در سایه عقلانیت بشری دست یافتنی نبودند بیانی از تکامل انسانیت است نه حاکی از مسخ و شیء وارگی اش. با توجه به دلیلهای چهارگانه یاد شده تکنولوژی در مرحله صنعتی نه تنها انسانیت را مسخ نکرده بلکه استواری و روشنی بیش تری به آن بخشیده است.

در نتیجه تنها یک وصف فردی نبود که در پیوند درون فامیلی و قومی ظهور کند بلکه به صورت یک جریان و مسؤولیت اجتماعی درآمد که در پیوندهای ملی و فراملی (انسانی) به کار بسته می شود. 3. احساسها و مهرورزیها در جامعه صنعتی نابود نشد بلکه در کنار دیگر دگرگونیها تغییر شکل یافت و جلوه گاه گسترده تر اجتماعی به دست آورد.

کشور ژاپن نمونه دیگری است که در اوج پیشرفت تکنولوژی احساسها هیجانها مهرورزیها و ارزشهای پیش از مرحله صنعتی در آن جا زنده و پویاند. از حوزه هایی که اثرگذاری تکنولوژی در مرحله صنعتی بسیار روشن گسترده و بنیادی بود عرصه اقتصاد است. بدین جهت آخرت از حوزه آن بیرون می ماند.

دیدگاهتان را بنویسید