اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

شیء وارگی و مسخ شدن انسان به وسیله تکنولوژی از واقعیت تا سراب. مراد از (شیء وارگی) و (مسخ) شدن چیست؟ شماری این حکم را تا مرحله فراصنعتی نیز کشانده و گفته اند: انسان در جامعه فراصنعتی مسخ خواهد شد. به این ترتیب به تدریج شاهد شکلگیری جایگاههای شارژ الکتریکی خودروها به جای جایگاههای سوخت بنزین و گاز خواهیم بود. یعنی زمانی یک تلاش و حرکت عقلانی خواهد بود که همه آن ویژگیها یا پاره ای از آنها در آن دیده شود. علت این امر دگرگونیهایی بود که در سرچشمه های قدرت و مشروعیت نظام سیاسی به وجود آمد.

به این ترتیب نقش خانواده در امور سیاسی و حتی اجتماعی کم رنگ گردید. از سوی دیگر دولت و حاکمیت برای بسیج و سازماندهی اجتماعی و مردمی نیاز به همیاری نهادها و سازمانهای فرهنگی اقتصادی و سیاسی داشت نه خانواده. آموزش نه به عنوان تلاش جنبی مصرفی بلکه به عنوان تلاش و تکاپوی اصلی برون ذهنی و تولیدی در حیات انسانی استوار می شود.همچنین نه تنها کار و وظیفه ای شخصی بلکه وظیفه ای اجتماعی به شمار می آید.

همچنین مشروعیت نظام سیاسی بر اساس آرای مردم نه آرای خانواده های بزرگ شکل می گرفت. درمَثَلْ داوری بیش تر بر اساس دلیلها انجام می گیرد. پُستهای سیاسی و حکومتی بیش تر بر مبنای مهارت فنی و شایستگی که دو مفهوم و معنای فرانژادی خانوادگی صنفی و… هستند پخش می شدند نه بر اساس حسب و نسب خانوادگی.

در شنوایی دو طرفه، دو سیستم شنوایی وجود دارد، این دو سیستم عملکرد مشابهی دارند، اما کاملا از هم مجزا هستند و هر سیستمی کارش را مستقل از دیگری انجام میدهد و همکاری بین این دو سیستم وجود ندارد. در این صورت تکنولوژی به آن گستردگی بیش تر بخشیده است و این گستردگی در حوزه پیوندها و پیوستگیها و اطلاعات بسیار روشن است. از نظر کسانی که با تکنولوژی کار می کنند پدیده ای است که زندگی را بسیار جالب تر و جذاب تر و سالم تر کرده است. تکنولوژی علم و سرمایه سه سرچشمه مهم قدرت شدند.

دیدگاهتان را بنویسید