اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

اینترنت پرسرعت در آینده باعث پیشرفت تکنولوژی در بسیاری از زمینهها میشود. تکنولوژی اطلاعات در مدیریت آموزشی. این گمان در جامعه هایی بُرد بیش تری دارد که از نظر مادی نگرانی نداشته اما از نظر اطلاعات و ارتباطات از گسترش بایسته بی بهره باشند. از نظر سابقه مدیریتی 69 نفر از کارشناسان دارای سابقه مدیریتی 1 تا 5 سال هستند و 24 نفر از کارشناسان دارای سابقه مدیریتی 6 تا 10 سال و 7 نفر سابقه مدیریتی 11 تا 15 سال بود. و هست کردن انسانهایی که از توانایی مغزی و ذهنی بسیار بالا برخوردارند و از نظر فیزیکی دارای اندامی ریزند.

یعنی تکنولوژی از نظر فیزیکی روی به سوی کوچکی می گذارد ولی توانایی توانایی ترکیب کنندگی و قلمرو زیر پوشش آن به گونه شگفت انگیزی رو به گسترش است. تکنولوژی به معنای اصلی حداکثر استفاده از کمترین امکانات موجود میباشد. یکی از کاربردهای اصلی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در خانههای هوشمند است.

اطلاعاتی که میتوانید در هر جای دنیا و هر سیستم دیگری به کمک اینترنت بازیابی کنید. خداوند است که صورت شما را هر طور بخواهد در رَحِم درست می کند و جز او خدایی نیست و او توانا و داناست. اجرا و تامین سیر می کند. ربوت ها به جای انسان می نشینند و تمام تلاشها و کارهای تولیدی را انجام می دهند و به این ترتیب اتوماسیون در عرصه فرآوری حکومت می کند. آری مهندسی ژنتیک ساختار جغرافیا و ویژگی ژنهای ارگانیسم را دگرگون می کند.

چیزی جز ژنهای انسان و دیگر ارگانیزمها نمی توانست باشد. در دین اسلام نه تنها آفریدن چیزی بلکه مذکر و مؤنث بودن آن هم بسته به اراده خداوند است. در این دو آیه مبارکه آفریدن یکسان کردن ترازسازی و صورت دهی به عنوان کارهای الهی به ذات خداوند متعال بستگی دارند.

به هر صورت که خواست آفرید . به هر کسی بخواهد دختر(مادینه) می بخشد و به هر کس بخواهد پسر(نرینه) می بخشد. هرچه را بخواهد می آفریند. مهندسی ژنتیک توانست به لایه های پنهان و حریمی که از چشم نامحرمان دور نگه داشته شده بود و در ضمن بنیاد یک ارگانیسم و موجود زنده را می ساخت وارد شود. پس اندام تو را در خور یک دیگر آفرید. خدایی که تو را آفرید و تو را راست و هموار کرد. و این که اوست که دو جفت آفرید نر جفتِ ماده و ماده جفتِ نر.

دیدگاهتان را بنویسید