اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

به این معنی که انسان خویش را به طور کامل شکست خورده طبیعت و در چنگ آن می دید. به این معنی که با شبکه های کامپیوتری خانوادگی آگاهیها و دانستنیهای سرّی و محرمانه کسان و خانواده ها از کامپیوترهای آنان بیرون کشیده می شود 43پهنه ای گسترده خرید و فروش می گردند. آبراه های بسیار از سرچشمه های بزرگ و طبیعی آب مثل دریاها رودها و…جهت آبیاری زمینها کشیده شد. آب و باد نه تنها برای خنک کردن و سیراب سازی به کار گرفته می شدند بلکه دو سرچشمه مهم انرژی برای راه اندازی آسیابهای بادی و آبی به شمار می آمدند.

هم به وسیله آنها زمین را آماده کشت می کردند و هم وسیله ارزش مندی در به گردش درآوردن دستگاه های بیرون آوری آب از چاه های ژرف به شمار می آمدند. ییکی از آثار ارزش مند فنّاوری در عرصه انرژی گسترش شبکه کشاورزی بود. از آن جا که علت پدیده های طبیعی بر بشر پوشیده بود می کوشید تا آنها را به ارواح انسانها نسبت دهد….

اما واقعیت آن است که تکنولوژی در تمامی مرحله ها ویژگیهای یاد شده را با خود حمل می کند و چنان نیز خواهد بود. 4. با توجه به آنچه یاد شد اندیشه همگانی به گونه ای شکل می گیرد که تمامی نیازها بایستی به سوی دین و اشراف زمیندار ارجاع داده شوند;یعنی تنها همین دو سرچشمه نیازهای انسانی را برآورده می سازند.

در حقیقت هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ مانند یک کودک نوپا هرروز بیشتر از قبل یاد میگیرند. تکنولوژی در دوره کشاورزی هم از جهت هویت درونی و هم از حیث کارکردی و هویت بیرونی بسیار ساده و محدود بود. رهبری موثر ، توسعه سازمان در مسیر درست و تولید محصولات در جهت پاسخ به نیاز بازار را تضمین میکند.

دیدگاهتان را بنویسید