اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی یکی از ملزومات مورد نیاز سفر اپلیکیشنهای گردشگری که با نصب آنها بر روی گوشی موبایل میتوان سفر بهتر و آسانتری را پشت سر گذاشت. امروزه نقش تکنولوژی در زندگی افراد پر رنگ شده است. گوناگونی اطلاعات و ارتباطات و همچنین پخش فراگیر آن دو آغاز آموزش از سالهای پایین انجامی برای آن در نظر نگرفتن در جامعه های فراصنعتی از شاهدهای تجربی گوناگونی و بسیاریند.

آنچه در این میان انکارناپذیر می نماید اثرگذاری همه جانبه تکنولوژی بر فرهنگ است و روشن شدن بستگی و پیوند این دو هاله های ابهام فرهنگی جهان را می زداید. با توجه به دلیلهای چهارگانه یاد شده تکنولوژی در مرحله صنعتی نه تنها انسانیت را مسخ نکرده بلکه استواری و روشنی بیش تری به آن بخشیده است.

بالاتر از همه تکنولوژی در اسلام تنها ابزار نیست بلکه علم و شناخت است که آموختن و آموزاندن آن را در هر حال لازم می داند. برای مثال در عکاسی یک تکنیک هوش مصنوعی به نام «تبدیل به سبک هنرمندانه» هست که عکاسان را به شکل یک نقاش تبدیل میکند.

آینده پژوهی صنعت مد فرضیهای را در این باره مطرح کرده است که در حال حاضر فاصله چندانی با واقعیت ندارد: در آینده نزدیک لباسها به بهبود عملکرد انسان و زندگی سالمتر، ایمنتر و کارآمدتر کمک میکنند. در سال 1820 امید به زندگی هر شخص کمتر از 35 سال بود، 94 درصد از جمعیت جهان در فقر شدید زندگی میکردند و کمتر از 20 درصد مردم دنیا سواد داشتند.

بیش تر خواهی و دنیاجویی که ارزشهای فنی اند بر آخرت گرایی و قناعت گزینی که ارزشهای دینی اند چیره آمدند.سعادت در همین دنیا خواسته شد نه در آخرت. در جامعه صنعتی… برای داشتن محصول خوب… دعا نمی کرد. 4. رویارویی این ارزشها با دیدگاه هایی که برای چندین نسل در جامعه سنتی حاکم بود یاری کننده دیگری است بر این که مراد ارزشهای دوره صنعتی است. در اثر این ویژگی پیوند انسان با زمان دگرگونی یافت و یک پیوند و بستگی دو سویه میان آن دو شکل گرفت. از یک سوی زمان معیار رفتار و بویژه رفتارها و تلاشهای اجتماعی شد.

دیدگاهتان را بنویسید