اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

بر طبق پیشنهاد شورای ملی تحقیقات در سال 1987، مدیریت تکنولوژی به عنوان محل ادغام دو رشته علمی ، یعنی مدیریت و علوم تکنولوژی شناخته شده است که میتوان در شکل 1 آن را دید. دولت به عنوان قوی ترین نهاد که جلوه قدرت سیاسی در جامعه است با اهمیت بیش تر به حیات خود ادامه می دهد و حوزه داخل شدن در کارها و زیر نظر گیری اجرای آنها بیش از گذشته خواهد بود.

البته داخل شدن در کارها نه از راه قهر و درشت گویی و درشت رفتاری بلکه به وسیله قانون و همکاری و انبازی مردم انجام می گیرد. آنچه مهم است قانون مند شدن رفتار استوار شده بر چنین ویژگیهایی است. ] در سال1951 و ورنر زومبارت،10 ما هم معتقدیم که تکنولوژی ناشی از کاستی های اندامیانسان است.

از این روی دولتمردان با آسودگی خاطر با هر شیوه و ازجمله نظم توتالیتر می توانند بر مردم حکومت کنند بدون آن که احساس خطری از سوی مردم داشته باشند. و از آن رو که این شرکتها از گنجایی و توان مندی بالایی در اقتصاد و سیاست جهانی برخوردارند احتمال پیدایی نظم توتالیتر از ناحیه آنها قوت بیش تر می یابد.

و حتّی در درمان آن عضو بیمار از آن استفاده شود. در نظر برخی فلاسفه، تکنولوژی دارای ارزشی خنثی بوده و بسته به چگونگی استفاده از آن، دارای ارزش های متفاوتی می گردد. هوش مصنوعی در هر ماشین و تجهیزات الکترونیکی که از ویژگیهای مرتبط با ذهن انسان مانند یادگیری و حل مسئله برخوردار باشد، استفاده میشود. آنچه یاد شد همه نمونه هایی روشن از اثرگذاری تکنولوژی بر درکها دریافتها و تواناییهای شناختی و کاربردی انسان است. در مَثَلْ به وسیله دستگاه ها و کامپیوترهای ریز الکتریکی که در همه جا یافت می شوند می توان اطلاعات خطرناک را نسبت به متّهم وکیل متّهم روند و روّیه قضایی پدید آورد و پخش کرد.

ملاک و معیار در تمام عرصه ها کارآمدی آزمون پذیری و توفیق در آزمون بود و چنین ریخت و ساختاری ناگزیر زمینه پدیداری و پخش دیدگاه ها و اندیشه های گوناگون را فراهم آورد. و سهم ادبها و سنتها در مقام هویت فرهنگی جامعه های انفورماتیک و فراصنعتی کم رنگ است.به دیگر سخن سازه های اصیل فرهنگ چنین جامعه هایی علم و تکنولوژی است; نه ادبها و سنتها. به دیگر سخن تکنولوژی برآیند ظهور و حضور استعدادهای انسان است.

دیدگاهتان را بنویسید