اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

مشروعیت حاکمیت نه ارثی بلکه به دست آوردنی شد و با رأی مردم پیوند پیدا کرد. معنای تکیه زدن و به دست آوردن مقام آن بود که تمام شیوه ها و راه کارها از سوی عقل بشری روشن و نگارگری می شد. دگرگونیهای یاد شده بویژه دگرگونیهای ساختار و مشروعیت قدرت از آثار قطعی و همیشگی تکنولوژی صنعتی است; یعنی در هر حوزه و فضایی که این تکنولوژی قدم بگذارد تمامی آن دگرگونیها را نیز به همراه می آورد.

به این ترتیب تکنولوژی بازدارنده هایی را که فراروی کارهای فردی و اجرایی و برنامه های پذیرفته شده و به تصویب رسیده و اجتماعی و دولتی قرار داشت به گونه گسترده برطرف کرد; یعنی آزادی بیش تر بخشید. نکته آخر این که تکنولوژی به دارندگانش قدرت و توانایی بیش تر بخشید. به این ترتیب و با توجه به دگرگونیهای ساختاری کارایی رهبری و حاکمیت غیرشخصی شد و بر دانش و تخصص وابستگی و اتکایی شدید پیدا کرد. بیش تر خواهی و دنیاجویی که ارزشهای فنی اند بر آخرت گرایی و قناعت گزینی که ارزشهای دینی اند چیره آمدند.سعادت در همین دنیا خواسته شد نه در آخرت.

از مردم در شهرها در بنیادهای بزرگ گرد هم آمدند و حیات اجتماعی انسانها در سازمانها و نهادهای کوچک و بزرگ که خود برآیند عملیات تکنولوژیکی بود هدایت می گردید. حتی تکنولوژی ای که از آن در جهت به تباهی کشاندن فرد و اجتماع و فسادانگیزی استفاده خواهد شد به مانند علم و بخشی از دانشها آموختن آن را ضروری می داند. در مَثَل جریان رشد یک نبات یا یک انسان (پاره ای از اعضا و بافتهای بدن… ) پیش از پیدایش ژنتیک به گونه شناخته شده مدت زمانی را در مَثَلْ سه ماه یا 14 سال را در بر می گرفت اما پس از پیدایش مهندسی ژنتیک آن زمان معیّن خیلی محدود و کوتاه می گردد. همین گونه است اندازه طبیعی یک نبات میوه انسان و… در این جا پرسش این است که حالت و جریان طبیعی کدام یک است; پیش از مهندسی ژنتیک و یا پس از آن؟

فناوری یا تکنولوژی شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاهها، مادهها و فرایندهایی گره گشای دشواریهای انسان است. به دیگر سخن تکنولوژی برآیند ظهور و حضور استعدادهای انسان است. علاوه بر این امنیت و حریم خصوصی افراد با گسترش نسل پنجم و ششم اینترنت به شدت بیشتر خواهد شد. این موضوع موجب میشد قابلیت DLSS انویدیا که بر هوش مصنوعی متکی بود، عملکرد به مراتب بهتری داشته باشد. به کارگیری بسیاری ازشهروندان در کارهای خدماتی و اطلاع رسانی پیامد این فرایند بود که نقش چشمگیری در آلوده زدایی هوا بویژه فضای محیط کار دارد. این جریان پیامدهایی را نیز با خود به همراه آورد; از جمله: آسانی دستیابی به آب کاستن از مدیریت و چیرگی فردی در قسمت پخش و استفاده از سرچشمه های آن و افزایش مدیریت و چیرگی سیستمی آب.

با این حال اما خوشبختانه دانشمندان، مهندسان و کارآفرینان تلاش میکنند با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیک این کار را انجام بدهند. از ناحیه صورت خانواده به سوی کوچک شدن رو آورد. قدرت در یک جا جمع گردید و در ضمن به صورت سلسله مرتبه هایی پخش پذیر شد. تکنولوژی در مرحله فراصنعتی بی اندازه رشد کرده و کمال یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید