آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

و این مهم ما را بر آن داشت تا بابی را برای این مقوله ارزش مند باز نموده و آن را به بوته بررسی نهیم. در آغاز دهه 1990، مفهوم چابکی، به عنوان شیوه­ای نوین برای مدیریت محیط متغیر رقابت ظهور یافت. در برابر مرکزهای مهم شتاب دهندهP وe (الکترون و پروتون) که برای تولید انرژی بالای هسته ای از سال 1970 م به این سو آغاز به کار کرده اند چنان پیامد ویران گری را نداشته اند. مفهوم چابکی در سازمانها به کارکرد تولیدی و مفهوم سیستمهای تولید منعطف باز میگردد. چابکی را میتوان به صورت مفهومی مدیریتی حول پاسخگویی به بازارهای متلاطم و پویا و تقاضاهای مشتریان توصیف کرد.

ترکیب را در حوزه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک به خوبی و روشنی می توان دید. این نوع تکنولوژی از اتم شروع می کند. به این معنی که این افراد برای تکنولوژی ارزش ماهوی قائل نبوده و صرفا عوامل فاعلی را در ارزش گذاری بر آثار تکنولوژی دخیل می-دانند. آن ها هنوز نتوانسته اند استراتژی تکنولوژی مناسبی برای کسب و کار خود پیدا کنند و هنوز نتوانسته اند ارزش های تکنولوژی خود را پیاده سازی کنند.

تکنولوژی یا فناوری شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاهها، مادهها و فرایندهایی است که معضل های انسان را برطرف می کند به عبارتی، تکنولوژی فعالیتی انسانی است و از همین رو کهن تر از دانش و مهندسی است. آیا آیینها و سنتها در جامعه های انفورماتیک و فراصنعتی و در صورت فراگیر شدن در تمامی کشورهای جهان همسان خواهند شد و در صورت منفی بودن پاسخ گوناگونی آیینها و رفتارها سنتها و روشها بازدارنده همسانی و همشکلی فرهنگها نخواهد شد؟

گوناگونی و ناهمگونی ادبها و سنتها در جامعه های فراصنعتی سبب نمی شود که فرهنگها از همگونی و همسانی باز بمانند; زیرا هویت فرهنگی این جامعه ها از علم و تکنولوژی شکل پذیرند و بر پایه آن دو استوار. همسانی وهمشکلی فرهنگ آینده جهان بدین معناست که یافته ها مقوله ها مبانی ساختار و ارزشهایی که جایگاه فراملی فرامنطقه ای و جهانی دارند سازه های اصیل فرهنگ کشورها را شکل می دهند.

به عنوان مثال تا 15 سال پیش تنظیم توالی ژنوم انسان 3 میلیارد دلار هزینه داشت، امروزه اما این هزینه به حدود هزار دلار کاهش یافته است و انتظار میرود روند کاهشی آن ادامه داشته باشد. 3. و سرعت دقت و کاهش خطاپذیری را در دیدنها و آزمونها و تجربه ها به وجود می آورد. تکنولوژی در حوزه دین چنانکه گذشت عرصه کارکرد دین را بیش از گذشته تنگ می کند و بر شمار ارزشهای فرامادی که همه دنیوی اند می افزاید و پلورالیسم اخلاقی را سرعت می بخشد. آینده تکنولوژی به اینترنت ارتباط زیادی نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید