آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

می ساخت برخلاف دوره کشاورزی که طبیعت انسان را با خویش حمل می کرد. در تمدن صنعتی نیروی انسانی در قدرت عضلانی و مهارت و توان ذهنی جلوه پیدا کرد. 22. تاریخ تمدن ج238/2. در طول تاریخ تعاریف متعددی توسط صاحب نظران در مورد مفهوم تکنولوژی ارائه شدهاست. تمدن صنعتی دموکراسی یا شیوه دیگری وجود می داشت حال آن که تاریخ گواه صادقی بر بودن آنها در این زمینهاست. امّا در تمدن فراصنعتی تنها دانش و اطلاعات تعیین کننده اقتصاد و عامل تولید است.و به همین جهت پایه های (اقتصاد مرکزی) مارکسیس فرو می ریزد.

عقلانیت ابزاری که پدر تکنولوژی در تمدن صنعتی و در همان حال عین آن است نه تنها عرصه را بر اوهام و ارواح نامرئی و دینِ ساخته و پرداخته ارباب کلیسا تنگ کرد بلکه بر جایش تکیه زد. البته تکنولوژی موجود تنها انگیزه این کشورگشاییها نبود و همان گونه که الوین تافلر نوشته است 11حس برتری نژاد سفید و انگیزشهای مذهبی نیز از انگیزه های اثرگذار بودند.

نباشند. گذشته از آن که تمامی ارزشهای مارکس و مائو ارزشهای صنعتی نبود تا گفته بشود این خارج از یک گونه شیوه صنعتی به گونه دیگر آن است. دگرگونیهای یاد شده بویژه دگرگونیهای ساختار و مشروعیت قدرت از آثار قطعی و همیشگی تکنولوژی صنعتی است; یعنی در هر حوزه و فضایی که این تکنولوژی قدم بگذارد تمامی آن دگرگونیها را نیز به همراه می آورد. زمان نیز به حال خود رها نشد. قدرت در یک جا جمع گردید و در ضمن به صورت سلسله مرتبه هایی پخش پذیر شد. نکته آخر این که تکنولوژی به دارندگانش قدرت و توانایی بیش تر بخشید.

افزایش یادگیری و توانایی این تکنولوژی جدید، جهان را دگرگون میکند. رویارویی تکنولوژی صنعتی با دین و ارزشهای سنتی بویژه در غرب از رویدادهای آموزنده سرنوشت ساز و ماندگار در حیات دینی و تکنولوژیکی و علمی بشر به شمار می آید. 4. رویارویی این ارزشها با دیدگاه هایی که برای چندین نسل در جامعه سنتی حاکم بود یاری کننده دیگری است بر این که مراد ارزشهای دوره صنعتی است.

دیدگاهتان را بنویسید