آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

خداوند است که صورت شما را هر طور بخواهد در رَحِم درست می کند و جز او خدایی نیست و او توانا و داناست. خدایی که تو را آفرید و تو را راست و هموار کرد. و این که اوست که دو جفت آفرید نر جفتِ ماده و ماده جفتِ نر.

می افکندند. ولی استفاده از کارورها(Robot) تا اندازه ای این مشکل را حل و به محیط زیست کمک کرده است. از این روی فناوری در همه زمینه های علمی و معرفتی به وجود آمد که موجب شکوفایی زندگی انسان در زمینه های اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و هنری و حتی اعتقادی شده است. و هست کردن انسانهایی که از توانایی مغزی و ذهنی بسیار بالا برخوردارند و از نظر فیزیکی دارای اندامی ریزند.

فناوری همان تسلط و تبحر انجام کار است، فناوری توانایی انجام کار در تمامی سطوح و زمینهها است. تمامی موردهای یاد شده به گونه مستقیم در دگرگونی دیر کرد و واپس اندازی و فروگذاشتن داوری اثر می گذارند. به طور طبیعی در این جا این پرسش به میان می آید: اندازه ای ازحیات مرگ رزق تناوری بدن شکل و اندازه فرایند رشد و قدرت مغزی و… که خداوند برای هر آفریده (انسان ـ نبات) در نظر گرفته و تعیین فرموده کدام است؟

آیا عمر حیات شکل تناوری رنگ و… معمولی که قبل از این دگرگونیهای ژنتیکی در انسان و نبات به چشم می خورد اندازه ای است که خداوند گزین فرموده است؟ با افزایش وابستگی وجودی ـ اگزیستانسیال ـ فرد، کار به جایی میکشد که به معنی مورد نظر ماکس وبر، یک انطباق روحی و روانی با این شرایط به وجود میآید.

کسبوکارهای زیادی هستند که به فضای مجازی ورود کرده و از این طریق رشد خوبی داشتهاند. بنابراین ، موضوع انتقال تکنولوژی ، جایگاه ویژه ای را در روند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده ، بطور کلی فرایند پیچیده ای را تشکیل می دهد . به دیگر سخن بشر با چنین دانش و تکنولوژی ای توانا خواهد بود اطلاعات و برنامه ریزی ویژه و حتی دلخواهی را در ساختارِ ژنیِ آفریدگان پدید آورد.

دیدگاهتان را بنویسید