آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

کاربردهای گسترده هوش مصنوعی افراد را از کارهای تکراری ذهنی رها میکند، درست مانند انقلاب صنعتی که افراد را از انجام کارهای تکراری فیزیکی رها کرد. روی هم رفته فضای کشاورزی با جغرافیایی ویژه خودش از چراگاه ها جنگلها و محیط شکار جدا افتاد.به این ترتیب فنّاوری از فرسایش هدر رفتن و نامرغوبی خاک تا حدودی جلوگیری کرد. 3. تکنولوژی ـ تکثّر و تنوّع: تکنولوژی نظر به ساختار درونی خودش هم زیاده خواه است و هم گونه گونی زا. تکنولوژی در دوره کشاورزی هم از جهت هویت درونی و هم از حیث کارکردی و هویت بیرونی بسیار ساده و محدود بود.

مطالعه و تحقیق درباره تکنولوژی هم برای افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند و هم افراد عادی که به فناوریهای روز دنیا علاقه دارند، خیلی جذاب است. هم به وسیله آنها زمین را آماده کشت می کردند و هم وسیله ارزش مندی در به گردش درآوردن دستگاه های بیرون آوری آب از چاه های ژرف به شمار می آمدند.

این سرچشمه جدید انرژی نقشی درخور در گسترش کشاورزی ازخود بر جای گذارد. این کشورها در حال حاضر دو راه را برای رهایی از این چگونگی و حالت دنبال می کنند: یکی بردن این زباله ها به جای دیگر که آن جاها بیش تر کشورهای آسیایی اند. به منظور تحقق بخشیدن به این مزیت رقابتی، درک هر دو وجه یعنی تکنولوژیهای خاص و راههای آنها در کارخانههایی که میتوانند به بهترین نحو مدیریت تکنولوژی را انجام دهند، بسیار مهم بود.

در این حال و روز حیواناتی مثل گاو اسب و… نه تنها به عنوان سرچشمه غذایی و وسیله جابه جایی بلکه به شکل یک سرچشمه مهم انرژی حرکتی و عضلانی به کار گرفته شدند. آب و باد نه تنها برای خنک کردن و سیراب سازی به کار گرفته می شدند بلکه دو سرچشمه مهم انرژی برای راه اندازی آسیابهای بادی و آبی به شمار می آمدند.

ارزشهای فرامادی ای که در فرهنگ و تفکر فرا مدرنیسم زاده شده اند تمامی ارزشهای دنیوی و برای بهبود حیات مادی جسته می شوند. به این معنی که انسان خویش را به طور کامل شکست خورده طبیعت و در چنگ آن می دید. هنوز اندیشه چیرگی بر طبیعت پدید نیامده بود و چشمداشت بشر به طبیعت و محیط بود تا او برایش چه می سازد؟

دیدگاهتان را بنویسید