آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

فناوری را میتوان کلیه دانشها، فرایندها، ابزارها، روشها و سیستمهای به کار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات تعریف کرد. تکنولوژی یا فناوری شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاهها، مادهها و فرایندهایی است که معضل های انسان را برطرف می کند به عبارتی، تکنولوژی فعالیتی انسانی است و از همین رو کهن تر از دانش و مهندسی است.

پس دین با گرامی داشتن عقلانیت بشری که عقلانیت ابزاری وجهی از وجوه آن است با تکنولوژی همنشین می شود. به طور طبیعی جا و مکانی که چنین گیاهانی را در خود پرورش می دهد و یا گیاهی که در آن پرورده می شود به اندازه زیاد جا و محل پالوده شده خواهد بود.

پسین در غرب رخ داده است امّا آنچه در بخش پایانی نوشتار حاضر مهم می نماید فهم و پاسخ به این پرسش است که اسلام با تکنولوژی صنعتی و فراصنعتی و پیامدهای آن چگونه داد وستد و پیوند و بستگی خواهد داشت؟ آنچه فراگرد جایگزینی را مهم جلوه می دهد نقش یکراست و بی میانجی آن در آلوده زدایی است.

همسانی وهمشکلی فرهنگ آینده جهان بدین معناست که یافته ها مقوله ها مبانی ساختار و ارزشهایی که جایگاه فراملی فرامنطقه ای و جهانی دارند سازه های اصیل فرهنگ کشورها را شکل می دهند. و این مهم ما را بر آن داشت تا بابی را برای این مقوله ارزش مند باز نموده و آن را به بوته بررسی نهیم.

دیدگاهتان را بنویسید