آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

آنچه یاد شد همه نمونه هایی روشن از اثرگذاری تکنولوژی بر درکها دریافتها و تواناییهای شناختی و کاربردی انسان است. آزادی هر گاه به معنای (نبود مانع) تفسیر شود چنانکه لیبرالیسم آن را این گونه معنی کرده است به طور کامل مفهومی کاربردی و برون ذهنی خواهد بود. اطمینان خویش بیفزاید به عقلانیت تکیه کند ولی جزمی بودن را از آن بستاند چنانکه در ابتدا مدرنیته به آن پیوند خورده بود.

امکان دیگر این است که جامعه در فرایند حرکت خود به رفاه و ثروت دست یابد ولی از نظر سیاسی به صورت توتالیتر اداره شود. به دیگر سخن تکنولوژی برآیند ظهور و حضور استعدادهای انسان است. امروزه نقش تکنولوژی در زندگی افراد پر رنگ شده است. هر جامعه ای ویژگیهایی دارد که در شناخت آن نقش آفرین است.

در جامعه های فراصنعتی کسان خانواده ها و سازمانها از سرّی و شخصی ترین مسائل برنامه ها و رازهای یکدیگر می توانند آگاهی هایی به دست آورند. دادهها به کمک رایانش ابری و قابلیت ذخیره دادهها به صورت آنلاین به راحتی انتقال پیدا میکنند و تجزیه و تحلیل آنها به طرز چشمگیری آسانتر میشود. همه اطلاعات شما میتواند به کمک اینترنت ذخیره شود.

در این صورت تکنولوژی به آن گستردگی بیش تر بخشیده است و این گستردگی در حوزه پیوندها و پیوستگیها و اطلاعات بسیار روشن است. گوناگونی اطلاعات و ارتباطات و همچنین پخش فراگیر آن دو آغاز آموزش از سالهای پایین انجامی برای آن در نظر نگرفتن در جامعه های فراصنعتی از شاهدهای تجربی گوناگونی و بسیاریند.

دیدگاهتان را بنویسید