آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

این اصطلاح اغلب به آموزش های فنی، در موسسه تکنولوژی ماساچوست متصل است. پایایی هریک از آیتمها، از طریق بارهای عاملی آیتم های مربوط به هر سازه به دست میآید. تحلیل داده­ها نشان می­دهد هر شش فعالیت بر چابکی سازمان مورد مطالعه به طور مستقیم تاثیرگذار است. به منظور اعتبار سنجی ارزش محتوایی هر یک از شاخص ها در اندازهگیری مفاهیم مطرح شده، در این بخش، با روش مدل معادلات ساختاری، اعتبار مدل طراحی شده مورد آنالیز قرار می گیرد. از میان 90 نفر از کارشناسان واحدهای مورد مطالعه، تعداد 72 نفر حاضر به پاسخگویی شدند.

64 نفر از کارشناسان واحدها مرد و 8 نفر زن هستند. در ابتدای کار تیمی از کارشناسان و افراد متخصص در حوزهی فناوری در دیجیکالا مگ دور هم آمده اند تا بهترین و کاملترین مرجع مقالات و اخبار تکنولوژی را در اختیار کاربران قرار دهد. خودروهای بدون راننده تا حدود 3 تا 5 سال آینده ایمنتر شده و به تولید انبوه میرسند.

] بر این باور است که تکنولوژی عصر صنعتی مناسب توصیف کل تکنولوژی قبل از قرن هجدهم نیست ـ یعنی اینکه مصنوعات انسانی، مناسب وسایل و ابزارهایی باشد که بتواند اهداف و غایات زندگی او را به تحقق رساند و آنگاه آنها را اصلاح کند تا جایی که در خدمت اغراض او قرار گیرند. معنی تکنولوژی، مطابق این دستور ـ فرمول ـ عبارت است از به خدمت گرفتن آن، برای دستاوردهای موفقیت آمیز در آنچه انسان میخواهد یا اراده میکند. به نظر فریر چنین معنایی نابهنگام است. این معنی، به حالت و مرحله ای از رشد تکنولوژی اطلاق شده است که در مقایسه با زمان حال، امری ابتدایی بود. در عوض فریر میگوید تکنولوژی امروزه نوعی توانایی و قدرت انتزاعی آفریده است و در همین روزگار اخیر است که پرسش از آنچه انسان میخواهد با وسایل موجود انجام دهد، مطرح شده است. این اندیشه بی تردید اولاً و قبل از هر چیز، به افزایش قیاس ناپذیر فوق الذکر در تولید بالقوة نیرو ـ انرژی ـ اطلاق میشود. تحت چنین شرایطی، چنانکه فریر استدلال کرده است، روح فنی، امری مطلق میشود و دیگر در خدمت اهداف و غایات نیست. به لحاظ ذهنی تمایل به مهار کردن طبیعت و دخالت در آن و میل به پیشرفت و ترقی، چنان در دستور کار ما قرار گرفته است که به این تأکید میانجامد که اهداف نامعقولی را دنبال کنیم؛ از قبیل فرود آمدن در کرة ماه، برای حل مشکل بزرگ مسائل فنی که فقط از همین جرأت و جسارت فنی برخاسته است. در عین حال سهم فزاینده ای از آنچه در دسترس هوش فنی ماست، باید به تأثرات و تألمات غیرارادی و ناخواسته، آزردگیها و مسائل بزرگ این انسان افسارگسیخته در آینده بپردازد ـ مسائلی چون جابجایی اتومبیل و فشار ترافیک تا پرسشهای گسترده و تیره و تار تأمین خوراک برای مردم جهان، رشد غول آسایی که نتیجة دوم رشد فنی است، مسألة تأمین غدا که اثر سوم آن است ـ یا پرسشهایی از این قبیل که چگونه مصنوعات صرفاً احساسی اطلاعات را که ملت های بالغ در معرض آنند، به عنوان نتیجة جهان کاملاً خودکار انفجار اطلاعات، میتوان مهار کرد.پر واضح است همانطور که نمیتوان دقیقاً هنر را تعریف کرد، مشکل است بتوان دقیقاً گفت که تکنولوژی چیست؟

برخلاف تصور اولیه و رایج از تکنولوژی به مثابه ابزار، تکنولوژی می تواند ابزار صرف نباشد، همانگونه که برخی، تکنولوژی را در عرصه-هایی مختلف همچون تفکر، فرآیند انجام، سرانجام اثر و نتیجه، گسترش داده اند. این پژوهش دارای محدودیتهایی است؛ اول این که نتایج آن بر اساس داده­های یکی از بنگاههای صنعت فولاد ایران است که تعمیمپذیری آن را کاهش می­دهد. بلاکچین زنجیرهای از دادهها است که کسی نمیتواند چیزی را در آن تغییر دهد. امروزه تکنولوژی به عنوان یکی از نیرومند ترین عوامل تغییر و تحول در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به شمار می آید .

دیدگاهتان را بنویسید