آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

FSR 2.0 همچنین به قابلیت اصلاح شکستگی تصاویر ویژه خود مجهز شده تا جایگزینی برای آن مواردی باشد که در انجینها قرار میگیرند. برای مثال، کلارک و ریولر10 (1993) یک فهرست از مقالات چاپ شده در زمینه علوم و مدیریت تکنولوژی که شامل بیش از 10000 منبع بیشتر از 3000 منبع در سال 1981 بود ، ارائه کردند. فهرست فعالیتهای مدیریت تکنولوژی شامل قابلیتهای نوآوری نمیشود و این به دو علت است. آیا در این مرحله پشت به تکنولوژی شده است و میان مرحله صنعتی و فراصنعتی جدایی افتاده است؟ ارزیابی و موشکافی کارکرد قانون حکومت نهادهای دولتی و غیر دولتی آیینها و آداب بینش نگرش و منش اجتماعی و… در یک جامعه دینی بدون شناخت همه جانبه از جایگاه و کارکرد دین که نشانه و ویژگی اصلی چنین جامعه هایی است ناتمام ناکارآمد غیرواقعی و غیر منطقی خواهد بود چنانکه ارزیابی بخشهای گوناگون حیات انسانی در جامعه صنعتی بدون شناخت تکنولوژی و صنعت بی اساس و ناپسندیده است. حال که پاره ای از جامعه ها مرحله صنعتی را آغاز کرده وگامهایی در این مسیر برداشته اند با کدام نشانه و ویژگی آن را می توان شناخت؟

اقتصاد از صورت تک سرچشمه ای که همان زمین یا کشاورزی باشد بیرون آمد و بر سرچشمه های چند گانه ای مانند:زمین(کشاورزی) صنعت و تجارت صنعت بنیاد تکیه می زد. تکنولوژی اولیهای که در ابتدا به عنوان ردیاب و برای تناسب اندام مورد استفاده قرار گرفت، اکنون تمام صنعت مد و پوشاک را در بر گرفته است. این موضوع علاوه بر پیشرفت اینترنت اشیا، باعث پیشرفت تکنولوژی در سایر زمینهها مثل رشد هوش مصنوعی و بیگ دیتا هم میشود. ] نوشتة فردریک یوناس3 آمده است ما بدون موضوع بحث یا یک عامل اولیه، کاری به یک دورة تاریخی نداریم. پیوندگاه های (سیناپس ها) جدیدی را پرورش دهد و به ایجاد کرتکس بزرگ تری در مغز ما منجر شود.

مثلا اصلاح جهشهای DNA که میتواند منجر به بهبود سرطان یا سایر بیماریهای خطرناک شود. نکته آخر این که تکنولوژی در این مرحله آغازگر پیوند حیات اقتصادی جامعه ها و ملتها گردید و پدیده ای به نام (اقتصاد جهانی و بین المللی) را پایه ریزی کرد. در این صورت تکنولوژی به آن گستردگی بیش تر بخشیده است و این گستردگی در حوزه پیوندها و پیوستگیها و اطلاعات بسیار روشن است.

در تمام دوران زندگی انسان، آدمی برای رسیدن به کمال در جستجوی دانش و معرفت بوده است. را در عرصه آموزش و پژوهش به معنای گسترده کلمه از میان برداشته و به پژوهش ویژگی جمعی بخشیده است. هر جامعه ای ویژگیهایی دارد که در شناخت آن نقش آفرین است. به این ترتیب تکنولوژی بازدارنده هایی را که فراروی کارهای فردی و اجرایی و برنامه های پذیرفته شده و به تصویب رسیده و اجتماعی و دولتی قرار داشت به گونه گسترده برطرف کرد; یعنی آزادی بیش تر بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید