آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

دیگر بسیاری خویشاوندان آن هم بسیاری فرزندان پسر در خانواده اثری در قدرت سیاسی نداشت آن سان که در جامعه کشاورزی چنین بود. از سوی دیگر دولت و حاکمیت برای بسیج و سازماندهی اجتماعی و مردمی نیاز به همیاری نهادها و سازمانهای فرهنگی اقتصادی و سیاسی داشت نه خانواده. تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات روزگار ما که پیشرفت چشمگیری داشته ساختار سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی جامعه را دستخوش دگرگونی بنیادی کرده است.

زمان آموزش طولانی سامان مند و برهه ای می شود; یعنی سیستم آموزشی سنهای پایین را پوشش داده تا برهه و زمانی ویژه ادامه پیدا می کند. فرد جزئی از ماشین می شود. تعبیر از خود بیگانگی که در کلام دکتر شریعتی آمده است تنها در صورتی معنای تحقق پذیر دارد که تکنولوژی یکی یا همه آن خویها و ویژگیها را از انسان بستاند یا سبب سست شدن آنها شود. مقالات ارسالی بنا به تشخیص سردبیر و یا هیأت تحریریه مجله از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می گردند و مستندات مربوطه برای تصمیم گیری در اختیار داوران علمی، سردبیر و هیأت تحریریه قرار می گیرد.

نه تنها امتیاز قراردادی انگاشته نمی شود بلکه یک حق طبیعی و انسانی به شمار می آید. آموزش نه به عنوان تلاش جنبی مصرفی بلکه به عنوان تلاش و تکاپوی اصلی برون ذهنی و تولیدی در حیات انسانی استوار می شود.همچنین نه تنها کار و وظیفه ای شخصی بلکه وظیفه ای اجتماعی به شمار می آید. در این جا انسان شیء می شود و خود راشیء حس می کند.

در جامعه کشاورزی همان طوری که در بخش نخست این نوشتار یاد شد امر آموزشی از جهت سخت افزار نرم افزار و منابع نه از غنای لازم بهره مند بود و نه تنوع پذیر بود. ویژگیهای یاد شده در امر آموزش تنها در درون نهادها و سازمانها عملی می شوند.

که در طراحی، توسعه، سیستم ها و فرایند های گوناگون و ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مشروعیت نظام سیاسی بر اساس آرای مردم نه آرای خانواده های بزرگ شکل می گرفت. در کنار آموزش شفاهی آموزش نوشتاری صوتی و تصویری بازار گرمی پیدا می کنند که این امر ذخیره حفظ دقت و توان پژوهشی را چند برابر می کند و نیز روند آموزش همراه با آزمایش را شتاب می بخشد. افزایش سطح فعالیت در بخش مطالعات مدیریت تکنولوژی یک نشانه از این روند است.

دیدگاهتان را بنویسید