آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

نوشتاری را که فرا روی دارید بازتاب اثرگذاری فنّاوری بر حیات فرهنگی اعتقادی سیاسی دینی و اقتصادی را نشان می دهد که خود به طور طبیعی اثر گذاری فنّاوری را در پیوند و بستگی یک سویه ترسیم می کند. اثرگذاری تکنولوژی بر شؤون انسان در سه دوره از تمدن بشر: (کشاورزی صنعتی و فراصنعتی). از همین جاست که هر دگرگونی با گرفتگی و گشادگی توسعه و رشدی که در فنّاوری اتفاق افتد به دیگر شؤون و معارف دیگر انسانی نیز سریان می یابد; یعنی اینها نیز دچار دگرگونی و دگردیسی می گردند.

مدیرانی در این موارد موفق اند که به اهمیت تکنولوژی پی برده باشند و توجه و منابع مناسبی برای این تکنولوژی اختصاص بدهند. برخی با درک صحیح ماهیت و اهمیت تکنولوژی مدرن، از آن بهمثابه فرصتی بینظیر برای پیشرفت خود بهرهبرداری کردهاند و برخی دیگر بهصورت اقتضایی و نسنجیده به ورود تکنولوژی دستزده و با پیامدهای فرهنگی عدیده آن دست به گریباناند.

همان گونه که پیش از این گذشت فنّاوری دسته ای از دانشهاست با همان ویژگی که برای آن برشمردیم. در مَثَل جریان رشد یک نبات یا یک انسان (پاره ای از اعضا و بافتهای بدن… ) پیش از پیدایش ژنتیک به گونه شناخته شده مدت زمانی را در مَثَلْ سه ماه یا 14 سال را در بر می گرفت اما پس از پیدایش مهندسی ژنتیک آن زمان معیّن خیلی محدود و کوتاه می گردد. همین گونه است اندازه طبیعی یک نبات میوه انسان و… در این جا پرسش این است که حالت و جریان طبیعی کدام یک است; پیش از مهندسی ژنتیک و یا پس از آن؟

البته این بستگیها و دگرگونیها آن گونه که گفته شد یک سویه نبوده; بلکه دو سویه اند و در ضمن این دگرگونیها به گونه های گونه گون مستقیم غیرمستقیم پنهان و آشکار چهره می نمایانند. موجوداتی که ممکن است در آینده به اسم انسانهای عظیم یا انسان فرامرزی بشناسیم. در جامعه کشاورزی روند تولید و مصرف در یک بستر انجام می پذیرد; یعنی تولید کننده هر نوع کالا و خدماتی که تولید می کند به مصرف خویش می رساند. سؤال محوری مقاله این است که مواجهه ما با تکنولوژی چگونه بوده و چه تحلیلها و چارهجوییهایی از سوی اندیشمندان ما در این خصوص ارائهشده است؟

دیدگاهتان را بنویسید