آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

به منظور تحقق بخشیدن به این مزیت رقابتی، درک هر دو وجه یعنی تکنولوژیهای خاص و راههای آنها در کارخانههایی که میتوانند به بهترین نحو مدیریت تکنولوژی را انجام دهند، بسیار مهم بود. هنگامی که سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان به دست آمد، در عین تداوم دو فعالیت قبل، سازمانها باید به انعطا پذیری، پاسخگویی و قابلیت سازگاری روی آورند. در کل تکنولوژی این گونه تعریف می شود، مجموعه ای از ابزار ها، اطلاعات و تجربه هایی که از علم سرچشمه می گیرد.

این فعالیت یک بخش حیاتی از شایستگی تکنولوژیکی را شکل میدهد که شامل بازتابی از پروژههای تکنولوژی و فرآیندهایی است که در داخل و یا خارج شرکت انجام شدهاند (ستیندامار و همکاران، a2009). اصطلاح چارچوب، اشاره به درک و ارتباط ساختار و روابط درون یک سیستم برای یک هدف تعریف شده، است.

تکنولوژی بیگ دیتا یک وضعیت خاص است؛ وضعیتی که یک حجم باورنکردنی و متنوع از دادهها (با ساختار و بدون ساختار) با سرعت زیاد در حال رشد هستند. بهره برداری به تجاریسازی درآوردن بازمی گردد اما بهره برداری یک وظیفه مدیریتی وسیعتری است وقتی سودهای مورد انتظار ممکن است از طریق پیادهسازی ، جذب و بهرهبرداری از این تکنولوژیها در داخل شرکت بهدست آورده شوند. جامعه­ی آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان کارخانه فولاد کویر کاشان در سال 1392 است. یادگیری تکنولوژی بر قابلیتهای چابکی در کارخانه فولاد کویر کاشان تاثیر دارد. شناسایی تکنولوژی بر قابلیتهای چابکی در کارخانه فولاد کویر کاشان تاثیر دارد.

محافظت تکنولوژی بر قابلیتهای چابکی در کارخانه فولاد کویر کاشان تاثیر دارد. بهره برداری تکنولوژی بر قابلیتهای چابکی در کارخانه فولاد کویر کاشان تاثیر دارد. در واقع به همین دلیل میتوانیم به آینده دنیای تکنولوژی امیدوار باشیم. تکنولوژی چیست؟ در گزارش سال 1987 شورای ملی تحقیقات11، یکی از نخستین تعاریف مدیریت تکنولوژی را بیان کرده است. در آینده و در حین رقابت در محیط رقابتی پویا، شرکتها و سازمانها باید به فکر توسعه قابلیتها و استفاده از چابکی به عنوان مزیت رقابتی باشند. شرکتها و سازمان پس از دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت، باید کماکان به فکر توسعه کیفیت باشند و در عین حال برنامهها و راهکارهایی را برای بهبود قابلیت اطمینان تهیه و تنظیم نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید